Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 12

Pablo lewʼet lhele toj mamse nowayhitʼa pʼante

Pablo lewʼet lhele toj mamse nowayhitʼa pʼante

Nalechufwenej mʼak toj iyej pʼante hinʼu mamse toj ifwayhat pʼante lewʼet lhele elh. Mamsena hope pʼante apóstol Pablo lewʼet lhele elh. Nahanhiyejtʼa lhey, mat nahanej toj iwoye pʼante mʼayhay toj inʼalit toj nowayhitʼa pʼante. ¿Ha lehuminchek lehanej mʼak toj lham iwoye pʼante?​...

Nʼopʼohi pʼante Pablo toj ihi Jerusalén hop toj yen lhometa Jesús. Iche pʼante iyhaj hinʼul toj fwitses toj nʼayiho Pablo, hop toj tamenej toj lhamel itichunejlhi mʼak toj is che iwoye hopkhilak ilan Pablo. Lhamel yopʼantek: ‹Nahoye wet nayʼatshane nʼokaʼtshayajwos kaniyat toj is che ichaj lakaʼtshayajwos hopkhilak ihane Pablo nʼokalelhthayajwʼet. Nanihilahla che kamaj iche nʼayij, wet che nawʼenla Pablo iwoyek nalan›.

Mamse tahuyej pʼante Pablo wet ifwenho nʼokaʼtshayajwos kaniyat mʼak toj niʼisa toj ihanej

Hop Pablo lewʼet lhele toj mamse ilate pʼante mʼak toj wichina tʼuhlak iwoye. ¿Atsi mʼak toj tʼuhlak iwoye pʼante? Ihoye pʼante Pablo toj nʼopʼohi wet ifwenho mʼak toj ihanej. Toj malhyejtso Pablo tahuyej pʼante mamsena toj is che ifwenho mʼak toj ihanej nʼokaʼtsayajwos kaniyat. ¿Ha lefwetaj athahitʼa mʼak toj mamsena iwoye toj tahuyej nʼokaʼtshayajwos kaniyat?... Kha, hop toj nʼokaʼtshayajwos kaniyat hope pʼante elh toj matche toj laha ihi. Mat Pablo lewʼet lhelena hope pʼante elh toj nowayhitʼa wet tahuyej pʼante nʼokaʼtshayajwos kaniyat.

Hop niyatna ihanej pʼante tʼat mʼak toj is che iwoye. ¡Ichen pʼante cuatrocientos setenta nʼokaʼtshayajwos hopkhilak tʼuye Pablo! Ifwenho pʼante lhamel toj is che ihane Pablo toj kamaj honatsi Cesarea. ¿Ha tafway pʼante Pablo?​... Tafway pʼante, hinʼul toj fwitses iwitʼayenhitʼa Pablo. Mʼak toj niʼisa toj lhamel tʼupʼantehlak iwoye, isitʼa alhoho.

¿Atsi mʼak toj ichufwen amej?⁠... Am iwoyek leten mamsena toj tʼotle tʼun. Nilhokej namel is che nahopehen iyhaj toj tʼotle tʼunhen che nen lhometa Heowa. ¿Ha ahopkhila nʼoelh toj nowayhitʼa wet lhekatchufwi toj lhen ameta Heowa?​... Che lewoye tajtso, letachʼothiyela wujpe wichi hopkhilak lewʼatshancheyaj ihi.