Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Chufwenhen ales

 NʼOCHUFWENYAJ 7

¿Ha ichepej lewhay toj lelate che atsʼilak wet lenoway?

¿Ha ichepej lewhay toj lelate che atsʼilak wet lenoway?

Lhek yahin hanʼofwaj lepeyak. ¿Ha lewʼen toj tajlhamet lham wet toj noway? ¿Ha ichepej lewhay che lelate toj ats’ilak wet lenoway?​... Nilhokej wichi iche lewhay toj hate iwoye toja. Dios Lhomtes yome toj iche pʼante Heowa lakalayʼis toj hate lhamel ilate pʼante toj tsʼilak wet nowayhen pʼante. Natetshan mʼak toj ihi pʼante elh lakalayʼi toj lhey Elías.

Jezabel tʼupʼantehlak ilan Elías

Elías ihi pʼante Israel, lewhay toj kamaj Jesús ihichetʼa. Hop niyat toj ihi pʼante Israel toj lhey Acab, hopkhitʼa pʼante nʼoelh toj nʼokwiyej Dios toj matche, toj lhey Heowa. Acab lhayʼe lechʼefwa toj lhey Jezabel, nʼokwiyej pʼante hop dios toj kamatache toj lhey Baal. Hop toj tamenej toj wujpe wichi toj ihi pʼante Israel hate nʼokwiyej pʼante Baal. Hop niyat atsinha Jezabel matche pʼante toj fwitsaj wet iwatla pʼantek ilanhen nilhokej wichi toj nʼokwiyej Heowa, hipʼajtej Elías. ¿Ha lehanej atsi pʼante toj Elías iwoye?​...

¡Elías iletan pʼante! Matche pʼante toj atojche, tiyajo pʼante honhat toj tsʼani wet iweskatchʼoye, tiyajche pʼante chowej. ¿Ha lehanej mʼak  toj tamenej toj iwoye pʼante tajtso?​... Hop toj noway pʼante. Mat Elías isitʼa pʼante che noway. ¿Atsi mʼak toj tamenej? Hop toj lham ihanej pʼante toj Heowa iwoyek tachʼote. Heowa pajche pʼante ipayne hop lakhajyhayaj. Iche pʼante lewhay toj Heowa nichulho letʼalhyaj, ipayne tʼat itaj toj talhe pele. Hop toj tamenej toj Heowa iwoye pʼantek tachʼote Elías.

¿Atsi mʼak toj iwoye pʼante Heowa toj tachʼote Elías?

Toj kamaj Elías ihi pʼante chowej toj ihi chenaj, Heowa tahuyej wet tayʼatshane pʼante toj yok: ‹¿Atsi mʼak toj tamenej toj lhekana?›. Elías nichulho wet yok: ‹Ifwalasna tajlhamet olham toj onʼokwi amej, ihichetʼa iyhaj wichi toj iwoye tajtso. Toj malhyejtso onowaye che hate ilannʼo›. Elías yene pʼantek nilhokej iyhaj toj nʼokwiyej Heowa pajche nʼolanhen. Mat Heowa yome pʼante Elías toj yok: ‹Kha, mathichetʼa mʼak toj lhame. Kamaj iche siete mil wichi toj nʼokwi nʼoyej. ¡Is che atʼotle tʼun, hop toj iche elh achumet toj owatlak lewoye!›. ¿Atsi toj letichunhayaj pʼante Elías toj ilate toj Dios tahuyej?​... Matche pʼante toj lekajyaj ihi.

¿Atsi mʼak toj ichufwen amej mʼak toj iyej pʼante Elías?​... Isitʼa che ichepej lewhay che lhen atichunhayaja toj ihichetʼa nʼoelh che itetshan mʼak toj iʼamej wet lenoway. Am lewʼen akalayʼis toj ihumin Heowa wet hate lhamel iti amej lehumnhayaj. Hate Heowa matche toj wuj lakhajyhayaj toj hiwʼen, wet lham ifwalapej toj tachʼotla ame. ¿Ha akajyaj ihi athana toj lehanej toj ifwalapej iche nʼoelh toj itetshan mʼak toj iʼamej?​...

TETSHAN TOJ IHI DIOS LHOMTES

  • 1 Reyes 19:3-18

  • Salmo 145:18

  • 1 Pedro 5:9