Chufwenhen ales

Nʼojcha wet n’oko, chumyenlhi mʼayhayna toj ihi p’ante wichi toj Biblia yome toj matche toj isis mʼayhay toj lhamel iwoye p’ante toj lechufwenej ales.

Nʼolhomtes toj ichun

N’olhomtes toj ihi Deuteronomio iwoyek inuhyen amkwe nʼayij toj is che lenukwe toj lechiyhelit ales.

Nʼoskalhek toj nawatlak natafwelej

Dios Lhomtes yome nʼoskalhek toj matche toj laha ihi wet iwo lheya toj yok nʼoskalhek toj nʼotʼamajchet. ¿Ha lewatlak lehanej atsi toj hope nʼoskalhektso?

Rebeca t’upʼantehlak iwo kajyaja Heowa

¿Atsi toj is che nawoye hopkhilak namalhyej iwoye Rebeca? Nayahyen mʼak toj ihi pʼante wet natetshan mʼayhay toj iyej

Rahab tʼekhaye pʼante Heowa

Alechufwenej toj chi malhyej toj Rahab wet lewʼet lheley yʼinhihentʼa pʼante lewhay toj nʼotayhat Jericó

Lham iwo pʼante kajyaja lajcha wet Heowa

¿Atsi mʼak toj Jefté ifwenho pʼante Heowa toj iwohiyela toj lhase iwoye tʼat? ¿Atsi mʼak toj is che lewoye hophkilak leten hop lham?

Samuel ifwalapej iwoye tʼat mʼayhay toj isen

¿Chi malhyej toj iwoyek leten Samuel wet lewoye mʼak toj is tej toj iyhaj wichi iwoye mʼak toj niʼisa?

David nowayhitʼa pʼante

Yahin toj ihi Dios Lhomtes toj inʼalit atsi toj yam pʼante matche toj tʼotle tʼun David

¿Ha ichepej lewhay toj lelate che atsʼilak wet lenoway?

¿Atsi mʼak toj Heowa ifwenho pʼante Elías lewhay toj ilat lhame toj ihichetʼa elh che itetshan? ¿Atsi mʼak toj ichufwen amej mʼak toj iyej pʼante Elías?

Josías hiwʼen pʼante lakalayʼis toj isen

Hop Biblia yome toj iche pʼante hanʼofwaj toj lhey Josías toj matche toj atha pʼante toj iwoye mʼak toj is alhoho. Tetshanchʼoye chi malhyej pʼante toj lakalayʼis tachʼote pʼante

Jeremías ilehiyejtʼa pʼante toj yen lhometa Heowa

Tej che iche pʼante wichi toj itiyej lelakwyhanyaj lhayʼe lefwitseyaj hop Jeremías, ¿atsi toj tamenej toj yikchufwi toj yen lhometa Dios?

Jesús ifwalapej tachʼahuye pʼante Heowa wet lajchalis

Toj letachʼahuye ajcha wet ako ichepej lewhay toj hope mʼak toj atha. Tetshan chi malhyej mʼak toj iyej pʼante Jesús iwoyek tachʼot ame.

¿Atsi wichi toj ilesayen mʼak toj iyej pʼante Jesús?

Alechufwenej mʼak toj iyej pʼante ocho hinʼul toj ilesayen pʼante Biblia toj ichehen pʼante lewhay toj Jesús iche wet ilesayen mʼak toj iyej pʼante Jesús.

Pablo lewʼet lhele toj mamse nowayhitʼa pʼante

Hinʼu mamsena ifwayhat pʼante Pablo. ¿Atsi mʼak toj iwoye pʼante?

Timoteo tʼupʼantehlak tachʼote wichi

Iseltej pʼante mʼayhay toj ihi pʼante Timoteo lenʼayij, ¿ha lehuminchek ahate iwoye lham?

Nʼoniyatyaj toj niyatiyeja nilhok honhat

¿Chihla malhyej lewhay che itiʼpe leniyatyaj imalhewek honhat? ¿Ha lehuminchek lhehi?