Skip to content

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

Select language wichi

 NʼOCHUFWENYAJ 18

¿Ha is che olhayachaje Dios wet olhaiwo bautisaya?

¿Ha is che olhayachaje Dios wet olhaiwo bautisaya?

1. ¿Atsi pʼiya toj iwoyek letayʼatshan ame toj tafwaytshi toj alechufwenej librona?

TOJ IHI librona, alechufwenej naji wujpe mʼayhay toj matchehen toj talho Biblia, malhyej toj Dios yome toj hiwʼenla namhohen nʼowʼatshancheyaj toj tʼun, atsi toj inamejen toj nayʼinhen wet nʼoniwhayaj toj  wichi yachajohla toj ilayhiche (Eclesiastés 9:5; Juan 5:28, 29; Apocalipsis 21:3, 4). Nʼalej toj am lefwute tʼat reuniones toj wichi toj yen lhometa Heowa yenlhi wet letʼekhaye toj lhamel hopehen religión toj matche (Juan 13:35). Hate nʼalej toj lewo tesa toj aise Heowa wet letshupyene toj letachumhoplhi. Toj malhyejtso iwoyek letayʼatshan ame: «¿Atsi mʼak elh toj is che owoye hopkhilak otchumhoplhi Dios?».

2. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj hinʼu toj Etiopía lhele tʼuhla pʼantek lhaiwo bautisaya?

2 Toj ihi pʼante siglo toj ichun, iche pʼante hinʼu toj Etiopía lhele toj tayʼatshan lhame tajtso. Toj tafwaytshi pʼante toj ilayhi Jesús, iche pʼante elh lechufwenek toj lhey Felipe, toj iwo lhometayej pʼante hinʼutso wet inʼaltej pʼante toj Jesús hope Nʼofwayhthi toj Dios Chenek. Hop Etiopía lhele matche toj iseltej pʼante mʼak toj ihanej toj yok: «Lhek yahinya inät täjtsi. ¿Hä iche mʼak che nʼäyej nʼoho bautismo?» (Apóstoles Lhenhay 8:26-36).

3. a) ¿Atsi pʼante mʼak toj Jesús neʼtek lechufwenkay iwoye? b) ¿Chi malhyej (ep hote) toj is che nʼobautisayen nʼoelh?

3 Hop Dios Lhomtes kalelhaj toj yome toj, che am letʼuhlak letachumhoplhi Heowa, is che alewo bautisaya. Jesús ifwenho pʼante lechufwenkay toj yok: «Mäyay, hoyaye wichi tä ihiche nilhokej honhates, chufwenhen yämthilek lhayen ochufwenkaya. Bautisayn[hen]» (Mateo 28:19). Lewhay toj lham lhaiwo bautisaya, inʼalit pʼante mʼak toj nʼoelh is che iwoye toj lhaiwo bautisaya. Toj nʼowo pʼante bautisaya, nʼotsayhitʼape inat lhip lhetek, mat imalhewek pʼante tʼisan toj nʼoyʼuyto inat (Mateo 3:16). Ifwalasna, lewhay che  iche nʼoelh toj lhaiwo bautisaya, hate is che imalhewek tʼisan toj nʼoyʼuyto inat.

4. ¿Atsi mʼak toj inʼalit bautismo?

4 Hop bautismo toj nʼoelh iwoye, inʼaltej iyhaj toj tʼuhlak matche toj lhayen Dios lakalayʼiya wok lhoyfwaya wet tachumhoplhi (Salmo 40:7, 8). Toj malhyejtso nʼalej toj iwoyek letayʼatshan ame: «¿Atsi mʼak toj is che owoye hopkhilak olhaiwo bautisaya?»

IS CHE LETAFWELEJ BIBLIA WET LETʼEKHAYE

5. a) ¿Atsi mʼak toj am is che lewoye toj kamaj alewohitʼa bautisaya? b) ¿Atsi mʼak toj tamenej toj matche toj laha ihi reuniones?

5 Toj kamaj alewohitʼa bautisaya, is che letafwelej Heowa wet Jesús. Toj alechufwenej Biblia lewo tesa tajtso (yahyen Juan 17:3). Mat kamaj iche elh mʼak toj is che lewoye. Biblia yome toj am is che «lhäyʼe lhip tä letäfwelayej» Dios lenechʼethayaj (Colosenses 1:9). Wichi toj yen lhometa Heowa laka reuniones tachʼotla ame hopkhilak tʼaytshi toj aise Heowa. Hop tajtso mʼak toj tamenej toj matche toj laha ihi che lelehiyejtʼa toj lehoye reunionestso (Hebreos 10:24, 25).

Toj kamaj alewohitʼa bautisaya, is che alechufwenej Biblia.

6. ¿Ha nilhokej mʼayhay toj ihi Biblia toj is che lehanej hopkhilak iwoyek alewo bautisaya?

6 Kalelhaj tʼat toj Heowa tʼalhiyetʼa che am lehanej nilhokej mʼak toj ihi Biblia hopkhilak iwoye che alewo bautisaya. Tatayhiyetʼa pʼante che Etiopía lhele ihanej nilhokej mʼak toj ihi Biblia toj kamaj lhaiwohitʼa bautisaya (Apóstoles Lhenhay 8:30, 31). Wet kamaj nalechufwenhiyeja mʼak toj talhejla Heowa yamlek tiyajʼattsiy (Eclesiastés 3:11). Mat, hopkhilak  iwoye toj alewo bautisaya, am is che letafwelej wet letachumla mʼayhay toj laha ihi toj talho Biblia (Hebreos 5:12).

7. ¿Atsi lenʼayij toj tachʼot tʼat ame toj alechufwenej Biblia?

7 Hop Biblia ikalelhat toj «hinʼo chik newache tʼekhahyaj, ikalhihitʼa chik ikänitlhi» Dios (Hebreos 11:6). Toj malhyejtso am is che atʼekhahyaj ihi hopkhilak iwoyek alewo bautisaya. Dios Lhomtes yome toj iche pʼante wichi toj ihi Corinto toj tachʼahuye hop Jesús lechufwenkay wet «tʼekhaye wet õʼbautisaynhen» (Apóstoles Lhenhay 18:8). Malhyej iwoye tajtso, toj alechufwenej Biblia tachʼot tʼat ame toj letʼekhaye mʼayhay toj Dios yome pʼante toj iwohiyela wet toj Jesús lhayen lahayaʼpe wichi, toj iwoyek ifwayhat amej nʼochʼisukyaj wet nʼotʼilek (Josué 23:14; Apóstoles Lhenhay 4:12; 2 Timoteo 3:16, 17).

AME MʼAYHAY TOJ MATCHEHEN TOJ IHI BIBLIA

8. ¿Atsi mʼak toj inityenla amej toj lhame mʼayhay toj alechufwenej?

8 Toj alechufwenej mʼak toj Biblia yome wet lewʼen toj tachʼote mʼak toj lhehi, lhimpajpej toj tʼaytshihla toj atʼekhahyaj lhayamla takhajay. Lelatiyela toj letʼuhlahlak lhame mʼayhay toj alechufwenej (Jeremías 20:9; 2 Corintios 4:13). Mat, ¿atsi elh toj iwoyek lefwenho tajtso?

Atʼekhahyaj, tamenhiyeja toj lefwenho iyhaj wichi mʼayhay toj am letʼekhaye.

9, 10. a) ¿Atsi wichi toj iwoyek lewo tesa toj lefwenho mʼak toj am alechufwenej? b) ¿Atsi mʼak toj iwoyek am lewoye che letʼuhlak lewo ameta lelhayʼe lhamel toj ihi congregación?

9 Nʼalej toj iwoyek am lhame mʼayhay toj alechufwenej toj lefwenho hawʼet lheley, akalayʼis  wok oyfwas, wichi toj lhewhaye lewʼet, wichi toj ihi nʼochufwenyajwʼet wok wichi toj lelhayʼe toj lechumlhi. Tajtso matche toj is alhoho. Mat is che nilhok lewhay letʼamajej toj letahuyej wet lenʼaltej toj lhenhitʼa wʼet mʼayeka. Toj paj, iwohiyelak lelhayʼe congregación toj lewo ameta. Lewhay che lewʼen toj awakʼalh, iwoyek lefwenho nʼoelh toj ichufwen amej Biblia toj lehumichek lewo ameta. Che nʼoelh toj ichufwen amej Biblia yenek am awakʼalh wet che lewoye tʼat mʼayhay toj Biblia neʼtek lewoye, am lelhayʼe lham, letahuhiyeja dos hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj ihi congregación.

10 Lewhay toj lhaihutwek, hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj ihi congregación tahuyla amej hopkhilak itetshanchʼoye che lehanej wet letʼekhaye mʼayhay toj laha ihi wet lewoye tʼat mʼayhay toj Biblia neʼtek lewoye. Hate itetshanlachʼoye che am matche toj letʼuhlak ahope wichi toj yen lhometa Heowa. Is che ahusekchʼoye toj hinʼultso tʼuye nilhokej lepunfwas toj ihi congregación, wet hate am. Toj malhyejtso, yej lenowaye che letahuyej lhamel (Apóstoles Lhenhay 20:28; 1 Pedro 5:2, 3). Toj tafwaytshi toj yomwetha, hop hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas ifwenla amho che iwoye toj iwo tesa toj lewo ameta toj lelhayʼe lhamel toj ihi congregación.

11. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj is che nʼoelh iwo iyhaja lakeyis toj kamaj iwohitʼa lhometa?

11 Hop hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas iwoyek ifwelh amho toj is che lewo iyhaja akeyis iyhaj, mat kamaj iwohiyetʼak lewo ameta toj lelhayʼe lhamel toj  ihi congregación. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj laha ihi che lewoye tajtso? Lewhay toj nawo lhometa, nanʼalit toj nahopehen Dios lakawos. Hop toj tamenej toj nilhokej mʼayhay toj nawoye is che iwujyen Lham (1 Corintios 6:9, 10; Gálatas 5:19-21).

WOYAY AHUSEY IYHAJA WET ATILHKATAYE DIOS

12. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj nilhokej namel is che nawo lhahusey iyhaja?

12 Iche mʼak elh toj am is che lewoye toj kamaj alewohitʼa bautisaya. Hop apóstol Pedro yopʼantekwe: «Tä mälhyejtso, woyay ahusey iyhäja wet atilhkataye Dios, häpkhilek itäyhthen hachʼisukyajay» (Apóstoles Lhenhay 3:19). ¿Atsi toj hope «woyay ahusey iyhaja»? Toja hope toj lhafwitajayaj ihi toj nahusekchʼoye mʼayhay toj niʼisa toj nawoye pʼante. Malhyej toja, che am lewoye pʼante nʼochʼisukyajay toj talhejla nʼowanyajay, is che lewo elha ahusek. Mat, che am alekhajyenejpej toj lewoye mʼayhay toj is alhoho, ¿ha is che lewo elha ahusek? Tej toj malhyejtso is che lewo elha ahusek, hop toj nilhokej namel lhachʼisukyajay ihi wet nawatla che Dios itayhat lhates (Romanos 3:23; 5:12).

13. ¿Atsi mʼak toj hope «atilhkataye Dios»?

13 ¿Ha tajlhamet is che nʼoelh inʼalit toj lefwitajayaj ihi toj iwoye pʼante mʼayhay toj niʼisa? Kha. Hop apóstol Pedro hate yopʼantekwe: «Atilhkataye Dios». Tojna hope toj am is che letakawayla akey at che hope toj niʼisa toj lewoye pʼante wet lewotesa toj lewoye mʼak toj is alhoho. Tichunejlhi che am lhek toj lehoye lhip toj letafwnhiyejtʼa. Toj paj, lehanej  toj letiyajche nʼayij toj niʼisa alhoho. ¿Atsi mʼak toj lewohiyela? Nʼalej toj lekasit, letetshan wet lhapilche nʼayij toj is alhoho. Malhyej toja, toj alechufwenej Biblia am iwoyek nechʼe lehanej toj is che lewo iyhaja mʼayhay toj lhehi. Toj malhyejtso is che lekalhi toj aletilhkat wok, lewo iyhaja mʼak toj lhehi wet lewo tesa toj lewoye mʼak toj is alhoho.

ALHACHAJE DIOS

¿Ha lefwenho pʼante Heowa toj am letachumhoplhihla?

14. ¿Atsi mʼak toj is che iwoye nʼoelh hopkhilak lhayachaje Dios?

14 Toj alhachaje Dios hope mʼak elh toj laha ihi toj am is che lewoye toj kamaj alewohitʼa bautisaya. Che nʼoelh iwatlak lhayachaje Dios, is che iwo tʼalhyajaye Heowa wet ikalelhto toj tsʼilakhila lham toj nʼokwiyej wet mʼak toj matche toj laha ihi hopkhila toj tachumhoplhi lham (Deuteronomio 6:15).

15, 16. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj nʼoelh lhayachaje Dios?

15 Toj nʼoelh ikalelhto pʼante Heowa toj tajlhamet lham toj tachumhoplhihla, hate iwoye che nʼoelh ikalelhto elh toj lehumnek toj ihiyeja pajlaʼtha tiyajʼattsiy. Tichunla hinʼu lhayʼe atsinha toj lhaihumnhen. Toj hinʼu tʼaytshipej toj itafwelej atsinha toj lehumnek, matche toj ihumin wet tʼuhlak iyej malhyej toj ley yome. Tej toj hope mʼak toj matche toj is che itetshan mʼak toj iwohiyela, tachumlahla mʼak at che hope che iyej lhamel, hop toj ihumin.

16 Toj lhimpajpej toj letafwelej Heowa, matche toj lehumin wet lewohiyela mʼak at che hope hopkhilak letachumhoplhi. Tajtso tamenhiyeja toj letʼuhlak alhayachaje Dios. Jesús ifwenho pʼante lechufwenkay toj yok: «Elh chik häpe chik tʼuhläk  ihänlhinʼo, is chik lhaifwonlä lham lenechʼethayaj» (Marcos 8:34). Toj nʼoelh lhaifwonla lenechʼethayaj, hope toj tajlhamet Heowa toj tachʼahuye. Toj malhyejtso, mʼak toj matche toj laha ihi hopkhitʼa mʼayhay toj letʼuhlak lewʼen wok mʼayhay toj letʼuhlak lekalhi toj lewoye, hopkhila mʼayhay toj Heowa tʼuhlak lewoye (yahyen 1 Pedro 4:2).

YEJ NOWAYE CHE LEWETAPEJ TOJ LETACHUMHOPLHI HEOWA

17. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj iyhaj wichi lhayachajiyetʼa Heowa?

17 Iche iyhaj wichi toj lhayachajiyetʼa Heowa, hop toj nowaye che ikalhihitʼa che yam matche lhamet toj ifwenhihola toj tachumhoplhi. Lhamel tʼuhitʼahlak iwo lefwitajayaja Heowa, wok yen letichunhayaja toj che lhamel lhayachajiyetʼa, Heowa yenhitʼala letesa mʼayhay toj lhamel iwoye.

18. ¿Atsi mʼak toj tachʼotla ame hopkhilak letumla toj lenowaye che lewo lefwitajayaja Heowa?

18 Ahumnhayaj toj letiyej Heowa tachʼotla ame toj letumla toj lenowaye che lewo lefwitajayaja. Hate tachʼotla ame toj matche toj alekhajyen toj lham matche mʼak toj lhame (Eclesiastés 5:4; Colosenses 1:10). Wet lhenhitʼala atichunhayaja toj choyhat toj lewoye Heowa lenechʼethayaj. Hop apóstol Juan yopʼantekwe: «Wet tä yʼawoye lhämtes, yʼanʼälit tä yʼahumin tʼat Dios. Wet lhämtes tek choyhat» wok atha toj nʼowoye (1 Juan 5:3).

19. ¿Atsi mʼak toj tamenej toj isitʼa che lenowaye toj alhayachaje Heowa?

19 Iwatitʼahlak nahopehen wichi toj ihichetʼa  lewhay che niʼisa alhoho mʼak toj iwoye hopkhilak lhayachaje Heowa. Lham tatahiyetʼa che nawoye mʼayhay toj nakalhihitʼala che nawoye (Salmo 103:14). Hate Heowa tachʼotla ame hopkhilak lewoye mʼak toj is (Isaías 41:10). Malhyej toj Biblia yome: «Mʼak at chik häpe tä lewoye, [...] lhamlak isyen alhoho». Toj malhyejtso, malhetwek ahusek toj letʼekhaye Heowa (Proverbios 3:5, 6).

WICHI YEN LHOMETA LECHAYAJ HOPKHILAK TAFWAY

20. ¿Atsi mʼak toj is che lewoye toj tafwaytshi toj alhayachaje Heowa?

20 ¿Ha am lefwetaj awakʼalh hopkhilak alhayachaje Heowa? Toj malhyejtso, che tafwaytshi toj alhayachaje Heowa, awakʼalh hopkhilak iwoyek alewo bautisaya.

21, 22. ¿Atsi mʼak toj is che lewoye toj lenʼaltej achayaj wichi?

21 Is che lefwenho elh hop hinʼul toj tʼuyehen lepunfwas toj ihi aka congregación toj am pajche alhayachaje Heowa wet letʼuhlak alewo bautisaya. Toj malhyejtso ihichela iyhaj hinʼultso wʼeihalhapej toj itetshanhila toj lhayʼe am hop mʼayhay toj lahal ihi toj ihi Biblia. Che lhamel hiwʼen toj awakʼalh, ifwenla amho toj iwoye che alewo bautisaya che ihi elh reunión toj wuj toj wichi toj yen lhometa Heowa yenlhi. Toj ihi reuniontso, ihichela hinʼu toj yomhiyela atsi mʼak toj hope bautismo. Hinʼutso yenhilhila dos nʼoyʼatshanhay toj athahihentʼa toj ifwenho nilhokej wichi toj lhaiwohla bautisaya. Toj lechulho nʼoyʼatshanhaytso, am lenʼaltej achayaj wichi (Romanos 10:10).

 22 Toj tafwaytshi tajtso, am alewohla bautisaya. Nilhok atʼisan nʼoyʼuytohla inat. Aka bautismo inʼaltiyeja nilhokej wichi toj am alhayachaje Dios wet toj talhe lewhaytso ahope elh wichi toj yen lhometa Heowa.

 ¿ATSI MʼAK TOJ HOPE BAUTISMO?

23. ¿Atsi toj hope toj nʼoelh lhaibautisaynej «Lhajcha lhey, lhäyʼe Lhäs lhey, lhäyʼe Espíritu tä Tʼamajchet lhey»?

23 Jesús ifwenho pʼante lechufwenkay toj lhaibautisaynejenla «Lhajcha lhey, lhäyʼe Lhäs lhey, lhäyʼe  Espíritu tä Tʼamajchet lhey» (yahyen Mateo 28:19). ¿Atsi toj hope nʼolhomtesna? Toj ichun, hope toj nachumla toj Heowa lenʼohyaj ihi. Hate nahanej Jesús lechumet toj ihi Dios lenechʼethayaj. Lhayʼe toj nachumla lenʼayij toj Heowa ichumyenlhi laka espíritu toj tʼamajchet hopkhilak iwoye lenechʼethayaj (Salmo 83:18; Mateo 28:18; Gálatas 5:22, 23; 2 Pedro 1:21).

Toj alewo bautisaya, lenʼalit toj letʼuhlak lewoye Dios lenechʼethayaj.

24, 25. a) ¿Atsi toj hope bautismo? b) ¿Atsi toj natetshanla toj ihi elh nʼochufwenyaj?

24 Hop bautismo hope mʼak toj matche toj laha ihi. Toj nʼoyʼuyit amho inat malhyej iwoye che «leyʼil», wok leleyej akeyis toj niʼisa toj am lewoye pʼante toj pajche. Toj lenupha toj letalho inat, iwo tesa mʼak toj nechʼe toj lhehi hopkhilak lewoye Heowa lenechʼethayaj. Toj malhyejtso, lenʼalit toj talhe lewhaytso toj ahope Dios lakawo. Is che ahusekchʼoye toj alhayachajiyetʼa hinʼu, nʼochumet wok organización at che hope. Lhachaje tʼat awʼatshancheyaj Heowa.

25 Toj alhayachaje Heowa tachʼotla ame hopkhilak takhajay toj aisla lham (Salmo 25:14). Mat, toj nʼoelh lhaiwo bautisaya hopkhitʼa toj tamenej toj iwoyek tafway. Hop Jesús yopʼantek: «Mat elh chik nileyayej mat tujlhache tʼat yäk lepes, häpkhilek tafway» (Mateo 24:13). Toj malhyejtso, bautismo tajlhamet toj hope mʼak toj ichun toj nʼoelh iwoye hopkhilak ikalhi toj tafway. Mat, ¿atsi mʼak toj is che am lewoye hopkhilak lhekchufwi toj ahope Heowa lakalayʼi wok lhoyfwa? Nʼochufwenyaj toj lepes toj ihi librona nichulhihola nʼoyʼatshanekna.