Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

M’ak toj Biblia ichufwen amej

 N’OCHUFWENYAJ 3

¿Atsi m’ak toj Dios lenech’ethayaj toj itiyej wichi?

¿Atsi m’ak toj Dios lenech’ethayaj toj itiyej wichi?

1. ¿Atsi m’ak toj Dios lenech’athayaj toj itiyej wichi?

DIOS hiw’en lenech’ethayaj toj matche toj isilataj toj t’uhlak itiyej wichi. Lham yenlhi p’ante hin’u wet atsinha toj ichun, Adán wet Eva, hopkhilak ihi yachuyajwʼet toj isilataj. Lenech’ethayaj toj itiyej p’ante lhamel hope toj is che iwo lelesa, yamlek nilhokpe honhat w’atshan wet isilataj, wet t’uye itshatay (Génesis 1:28; 2:8, 9, 15; tetshan N’osilot 6).

2. a) ¿Atsi m’ak toj tamenej toj nahanej toj Dios yamla matche m’ak toj yome p’ante toj iwohiyela? b) ¿Atsi wichi toj ihihla honhat wet ha lepes ihichela toj i’pe honhat?

2 ¿Ha lematitche toj ifwala at che hope nehihla honhat toj w’atshan wet isilataj? Heowa ifwel namhohen toj yok: «Olhamet tʼat täjtso wet omatthichela» (Isaías 46:9-11; 55:11). Matche, Lham iwohiyela m’ak toj yome p’ante, wet ihichet’ala m’ak che hope che inuhla. Heowa yome toj iche m’ak toj tamenej toj yenlhi p’ante honhat. Lham «yenhitʼa tsʼanisa [wok w’et yenhilhit’a]» honhat (Isaías 45:18). Lham t’uhlak wichi ihi nilhokpe honhat. ¿Atsi wichi toj Dios t’uhlak ihi honhat? Wet, ¿ha lepes ihichela toj i’pe honhatna? Biblia yok: «Häp wichi tä isen, honhat lewuhuyla wet yenla lewʼeta yämlek tiyäjʼattsiy» (Salmo 37:29; Apocalipsis 21:3, 4).

3. Toj wichi t’inhayajay ihi wet y’inhen, ¿atsi m’ak toj iwoye p’iya che letay’otshan ame?

3 Mat ifwalasna wichi t’inhayaj ihi wet y’inhen. Wujpe honhatil toj wichi ihi, tataywek wet ilanhen iyhaj. Mat tajtso khit’a p’ante toj Dios t’uhlak iche. Toj malhyejtso, ¿atsi mʼak toj iche pʼante wet atsi toj tamenej toj iche? Tajlhamet Biblia toj iwoyek ikalelhat toja.

 DIOS LETAYHFWA

4, 5. a) ¿Atsi p‘ante n’oelh toj ichumyenlhi amlhaj hopkhilak yamhoplhi Eva toj ihi yachuyajw’et Edén? b) ¿Atsi mʼak toj tamenej toj nʼoelh toj is iwoyek iwo elha lakey wet lhayen hopeya etantshaj?

4 Biblia ifwel namhohen toj Dios letayhfwa ihi toj «lhey Ahättaj wet äp lhey Satanás». Lham ichumyenlhi p’ante amlhaj hopkhilak iwoye toj yamhoplhi Eva toj ihi p’ante yachuyajw’et Edén (Apocalipsis 12:9; Génesis 3:1). Lham pʼante toj tamenej toj malhyej iwoyek amlhaj yamlhi (tetshan N’osilot 7).

5 Toj malhyejtso, ¿ha Dios yenlhi p’ante Satanás? Kha. Hope p’ante ángel toj is toj ihi p’ante pele lewhay toj Dios yenlhi honhat wet angeltso iwo pʼante elha lakey wet lhayen pʼante hopeya Ahottaj (Job 38:4, 7). ¿Atsi pʼante toj tamenej toj iwoyek malhyejtso? Lhek tichunla, ¿atsi mʼak toj tamenej toj iwoyek iwo elha lakey nʼoelh toj is wet lhayen hopeya etantshaj (malewu)? Lewhay toj nechʼe toj iche khitʼa etantshaj. Mat tʼuhlak hiwʼen mʼak toj pajche lewuk ihi. Yikchufwi toj yen letichunhayaja tajtso wet tʼaytshi toj tʼuhlak hiw’en mʼaktso. Toj paj, lewhay toj iwoyek iwoye, isoyej elh mʼak toj kalewuka. Toj malhyejtso lham t’at toj lhayen hopeya etantsaj (yahyen Santiago 1:13-15; tetshan N’osilot 8).

6. ¿Atsi m’ak toj iwoye p’ante hop ángel toj lhayen hopeya Dios letayhfwa?

6 Hope p’ante tajtso toj iyej angeltso. Toj tafwaytsi toj Heowa yenlhi p’ante Adán wet Eva, ifwenho p’ante lhamel toj is che iwo lelesa wet yam «tapoyej honhat» (Génesis 1:27, 28). Angeltso nalej toj yen letichunhayaja toja: «Olham iwoyek otiyajo Heowa lew’et wet nilhokej wichi tajlhamet olham toj n’okwi n’oyej». Toj lhay’epej lhip toj yen letichunhayaja tajtso, t’aytshipej toj t’uhlak hiw’en m’ak toj lewuk Heowa. Angeltso t’up’antehlak wichi n’okwiyej. Toj malhyejtso ifwech’enlhi p’ante Eva, wet Eva imatitche p’ante m’ak toj angeltso yome (yahyen Génesis 3:1-5). Toj iwoye tajtso, lhayen p’ante hopeya Satanás, Dios letayhfwa.

7. a) ¿Atsi m’ak toj tamenej toj Adán wet Eva y’inhen p’ante? b) ¿Atsi toj tamenej toj nach’uthen wet nay’inhen?

 7 Adán wet Eva tach’ahuhiyet’a p’ante Dios wet lhamel tufw p’ante hal’o lha (Génesis 2:17; 3:6). Lhamel iwoye pʼante mʼak toj niʼisa toj inʼalit toj tatayhla Heowa wet y’inhen p’ante, malhyej toj Heowa pajche yome p’ante (Génesis 3:17-19). Hop Adán wet Eva leles hopehen pʼante wichi toj lechʼisukyaj ihi, wet hop toj tamenej toj yʼinhen pʼante (yahyen Romanos 5:12). Hopkhilak natafwelche atsi toj tamenej toj Adán wet Eva leles hate lech’isukyaj ihi, tetshan ejemplo. Che iche nʼoelh toj yenlhi pan toj lehi tapʼafwiho, pan che wakʼalh hatehla tʼat iwoye lehi. Lewhay toj Adán wet Eva tach’ahuhiyet’a p’ante Dios, Adán lhayen p’ante hopeya n’oelh toj lech’isukyaj ihi. Toj nahopehen Adán leles, nilhokej toj lhachʼisukyaj ihi, wok mʼak toj niʼisa toj inamejen malhyej iwoye toj iyej lham. Wet toj nilhokej namel nahopehen wichi toj lech’isukyaj ihi, nach’uthen wet nay’inhen (Romanos 3:23; tetshan N’osilot 9).

8, 9. a) ¿Atsi m’ak toj Satanás t’up’antehlak Adán wet Eva imatitche? b) ¿Atsi m’ak toj tamenej toj lewhaytso Heowa ilanhihent’a p’ante lhamel toj tatayhla lham?

8 Satanás lham pʼante toj tamenej toj Adán wet Eva tachʼahuhiyetʼa Dios, toj malhyejtso tres lhameltso inʼalit toj tatayhla Heowa. Lham t’up’antehlak Adán wet Eva imatitche toj Heowa hope n’oelh toj w’et yamlhi, niyat toj ni’isa toj ihuminhit’a toj lhamel isen. Satanás yome t’at toj wichi iwatit’ahlak Dios ifwenho lhamel m’ak toj is che iwoye, wet toj Adán wet Eva tajlhamet lhamel toj is che ikalelhat m’ak toj is alhoho wok m’ak toj ni’isa alhoho. Toj malhyejtso, ¿atsi m’ak toj Heowa iwoye p’ante? Iwoyek ilanhen p’ante lhamel toj tatayhla lham wet inofwat n’owit’ayhyajna. Mat, che iwoye p’ante tajtso, ¿ha iwoye p’ante che in’alit toj Satanás hope n’oelh toj w’et yamlhi? Kha, iwohiyet’a.

9 Toj malhyejtso, Heowa ilanhihent’a p’ante lhamel toj tatayhla lewhaytso. M’ak toj lham iwoye hope p’ante toj inuhit’ahla toj is che iche lewhay toj hin’ol niyat lhamejen. Tajtso  ikalelhthila toj Satanás hope n’oelh toj w’et yamlhi wet toj Heowa ihanej m’ak toj wichi isej. Toj ihi n’ochufwenyaj 11 nalechufwenhiyeja iyhaj m’ayhay toj yiwtejla tajtso. Mat, ¿atsi atichuhnayaj toj letiyej m’ak toj Adán wet Eva tatsupiye p’ante toj iwoye? ¿Ha is p’ante toj lhamel imatitche m’ak toj Satanás yome wet ileyej toj tach’ahuye Dios? Heowa hiw’enho p’ante Adán wet Eva nilhokej m’ayhay. Hiw’enho p’ante lhip toj isilataj toj ihi, lechumet toj yen lekajyaja wet toj iwoyek ilayhi yamlek tiyajʼattsiy. Mat ihichet’a  lewhay che Satanás iwoyeje m’ak toj is lhamel. Che am lhehi p’ante tajtso, ¿atsi toj lewohiyela?

10. ¿Atsi m’ak toj matche toj laha ihi toj w’eihalhapej namel is che natshupyene toj nawoye?

10 Hote iwoye lhamel, ifwalasna w’eihalhapej namel is che natshupyene m’ak toj nawoye, wet m’ak toj natshupyene toj nawoye ikalelhatla che nalayhiche wok kha. Iwoyek natshupyene toj nach’ahuye Heowa toj hope n’oelh toj niyat namejen wet nach’ote toj in’alit toj Satanás hope n’oelh toj w’et yamlhi. Wok iwoyek natshupyene toj Satanás hope n’oelh toj niyat namejen (Salmo 73:28; yahyen Proverbios 27:11). Iyhajfwas wichi toj i’pe honhat tach’ahuye Dios. Matche toj lham khit’a toj niyatej m’ayhay toj i’pe honhatna. Mat, che Dios kahopeya niyat, ¿atsi toj hope?

¿ATSI N’OELH TOJ NIYATEJ M’AYHAY TOJ I’PE HONHATNA?

¿Atsi toj tamenej toj Satanás iwoye pʼante toj ifwenho Jesús toj hiwʼenhohla nilhokej nʼoniyatyajay toj i’pe honhatna?

11, 12. a) M’ak toj Satanás ifwenho p’ante Jesús toj hiw’enhihola, ¿atsi toj ichufwen namejen? b) ¿Atsi textos toj ihi Biblia toj in’alit toj Satanás niyatej nilhokej m’ayhay toj i’pe honhat?

11 Jesús ihanej p’ante atsi n’oelh toj niyatej m’ayhay toj i’pe honhatna. Iche p’ante ifwala toj Satanás «ipäyne [Jesús] nilhokej nʼoniyatyajay tä ihonhatena, lhäyʼe lewujyajay». Toj malhyejtso Satanás ikalelhto p’ante Jesús toj yok: «Owʼenla amho nilhokej tähesna, che letakhos ochufwi wet lenʼokwi nʼoyej» (Mateo 4:8, 9; Lucas 4:5, 6). Atshan ame, ¿atsi toj tamenej toj Satanás iwoye pʼante toj ifwenho Jesús toj hiwʼenhohla nilhokej nʼoniyatyajay toj i’pe honhat? Hop toj nilhokej nʼoniyatyajay lewuk lham.

12 N’alej toj am letay’otshan ame p’iya: «¿Ha matche toj Satanás iwoyek niyatej nilhokej m’ayhay toj i’pe honhat? ¿Ha kahapeya Heowa, Dios toj naj Letumfwaya toj yenlhi p’ante nilhokej m’ayhay toj iche?» (Apocalipsis 4:11). Hope t’at Heowa. Mat Jesús ikalelhat p’ante toj yome Satanás toj yok: «Honhat laka niyat» (Juan 12:31; 14:30; 16:11). Hop apóstol Pablo yome Satanás hop Ahottaj toj yok: «Honhat laka dios»  (2 Corintios 4:3, 4). Wet apóstol Juan ilesayen p’ante toj yok: «Honhat imälhewek tä ichufwi ahättaj lakhajyhayaj» (1 Juan 5:19).

¿ATSI TOJ ITAYHTILA M’AYHAY TOJ IHI HONHATNA TOJ LEWUK SATANÁS?

13. ¿Atsi toj tamenej toj nawatla che n’onech’aynhiche m’ayhay toj i’pe honhat?

13 M’ayhay toj i’pe honhatna lhay’epej lhip toj ni’isa. Naw’en toj iche n’oka’tshayajay, n’ofwitseyaj, wichi toj yome m’ak toj kamatache hopkhilak ikalhi chinaj t’oj wet akantses toj ichehen lhalhipey. Wichi iwohiyet’a che itayhat n’owit’ayhyajayna, tej toj matche toj lhaikhajyenej toj tatayhla. Mat Dios atofwiyet’a che itayhthila m’ayhay toj ni’isa toj i’pe honhatna, lewhay che nam leka’tshayaj toj lhey Armagedón, wet lewhay che yamla w’atshan wet isilataj honhatna, yamla isen m’ayhay toj n’ehi (Apocalipsis 16:14-16; tetshan N’osilot 10).

14. ¿Atsi toj Dios itshupyene p’ante toj Niyat toj ihi Leniyatyaj? ¿Atsi m’ak toj Biblia yome p’ante toj yiwtejla Jesús?

14 Heowa itshupyene p’ante Jesús toj Niyat toj ihi Leniyatyaj, wok N’oniyatyaj toj ihi pele. Tafwaytshi miles nekchomis, Biblia yome p’ante toj Jesús hopkhila «Nʼotamsek laka Niyat» wet toj leniyatyaj lepes ihihit’ala (Isaías 9: 6, 7). Jesús ichufwenej p’ante lechufwenkay toj iwo alhyaja toj t’alhch’oye n’oniyatyajna toj yok: «Is chik Aniyatyaj inʼoyejen. Is chik õʼwoye ämet honhatena, mälhyej tä õʼwoye tä ipuleye» (Mateo 6:10). Toj ihi n’ochufwenyaj 8 nalechufweniyeja toj Dios Niyatyaj tiyajihola n’oniyatyajay lew’et toj i’pe honhatna (yahyen Daniel 2:44). Lewhaytso Dios Niyatyaj yamla watshan wet isilataj honhatna (tetshan N’osilot 11).

TATAY LHIMPAJ CHE N’OWO IYHAJA MʼAYHAY TOJ I’PE HONHATNA

15. ¿Atsi toj hope «honhat toj nech’ayek»?

15 Hop Biblia yok: «Nʼamel yʼaniwhihlä pule tä nechʼayek lhäyʼe honhat tä nechʼayek» wet «häpkhila nʼoʼisyaj lewʼet»  (2 Pedro 3:13; Isaías 65:17). Ichepej lewhay toj Biblia yok «honhat» yome t’at wichi toj i’pe honhat (Deuteronomio 32:1). Toj malhyejtso, «honhat toj nech’ayek» toj n’o’isyaj ihi, hope t’at nilhokej wichi toj tach’ahuye Dios wet lham itiyej lakopfwayaj.

16. ¿Atsi n’ow’ayhat toj matche toj isilataj toj Dios hiw’enhihola wichi toj ihihla lham laka honhat toj w’atshan wet isilataj? ¿Atsi m’ayhay toj is che lewoye hopkhilak lekatej n’ow’ayhattso?

16 Jesús yome p’ante toj hiw’enhihola «lew’atshancheyaj toj t’un» hop wichi toj ihihla Dios laka honhat toj w’atshan wet isilataj (Marcos 10:29, 30). ¿Atsi toj is che nawoye hopkhilak nakatej n’ow’ayhattso? Lhek yahyen Juan 3:16 wet 17:3 hopkhilak lew’en lechulhyaj. Athana natetshanla atsi m’ayhay toj nehihla che nehi honhat toj w’atshan wet isilataj.

17, 18. ¿Atsi toj tamenej toj nahanej toj nilhok lhipey toj i’pe honhat ihichela n’otamsek wet toj nemla lhanowahyaj ihi?

17 M’ak toj ni’isa, n’oka’tshayaj, n’olanyaj wet n’ofwitseyaj n’ofwila toj iche. Nemla iche wichi toj ni’isa toj i’pe honhatna (Salmo 37:10, 11). Dios hate iwohiyela toj, «yäk nichäte honhat lhip tä lepes tä nem nʼokaʼtshayaj ihi» (Salmo 46:9; Isaías 2:4). Honhat tapohiyeja wichi toj ihumin wet tach’ahuye Dios. Ihichela n’otamsek yamlek tiyaj’attsiy (Salmo 72:7).

18 Heowa laka wichi lenowahyaj ihihit’ala. Lewhay p’ante Israel lhayis tach’ahuye Dios, lhamel lenowahyaj ihihit’a p’ante hop toj Lham toj t’uye (Levítico 25:18, 19). Lewhay toj nehihla honhat toj w’atshan wet isilataj nemla iche m’ak at che hope wok n’oelh at che hope che iti namejen lhanowahyaj. Lhatamsekis ihihla nilhok lewhay (yahyen Isaías 32:18; Miqueas 4:4).

19. ¿Atsi m’ak toj tamenej toj nahanej toj ihichela wujpe n’olhak toj ihi honhat toj w’atshan wet isilataj?

19 Ihichela wujpe n’olhak. «Is chik wuj yachuyaj tä ihi laka honhat, is chik lhäyʼe lhip tä iʼpe chenhas lhipey tä atoschephä» (Salmo 72:16). Heowa «lhaka Dios takäpfwayej nʼamehen mʼak tä is» wet «iche tʼat häp lhay tä ihi honhat» (Salmo 67:6).

20. ¿Atsi m’ak toj tamenej toj nahanej toj honhat w’atshanhila wet isilatajila?

 20 Nilhokpe honhat w’atshanhila wet isilatajila. Wichi hiw’enla hupuy toj isis wet yachuyajw’et toj lewuk lhamel (yahyen Isaías 65:21-24; Apocalipsis 11:18). Nilhokla’pe honhat matche toj isilatajila malhnhiyeja iwoye yachuyajw’et p’ante Edén. Heowa nilhokla lewhay toj hiw’en namhohen m’ayhay toj nawatla. Biblia yome lham toj yok: «Lewʼenhomche lhamel mʼak tä naya, lhäm yipsejen lhäk tä tälho akwey» (Salmo 145:16).

21. ¿Atsi toj tamenej toj nahanej toj ihichela n’otamsek toj iyej wichi toj iyejla itshatay?

21 Ihichela n’otamsek toj wichi ihi toj iyejla itshatay. Itshatay nemla iwit’ayen hop wichi. Na’tshas nemhit lenowahyaj ihihla, tej toj iyej itshatay toj fwitses toj malhyej toj iche ifwalasna (yahyen Isaías 11:6-9; 65:25).

22. ¿Atsi toj iwohiyejela Jesús hop wichi toj t’inhayaj ihi?

22 Ihichet’ala n’oelh che t’inhayaj ihi. Lewhay toj Jesús ihi p’ante honhat, ichesten p’ante wujpe wichi (Mateo 9:35; Marcos 1:40-42; Juan 5:5-9). Mat toj hope Niyat toj ihi Dios Niyatyaj, Jesús ichestenla nilhokej wichi toj i’pe honhat. Ihichet’ala n’oelh che yok: «Otʼinhayaj ilännʼo» (Isaías 33:24; 35:5, 6).

23. ¿Atsi m’ak toj Dios iwohiyejela wichi toj y’inhen p’ante?

23 Wichi toj y’inhen yachajohla toj ilayhiche. Dios yome toj ilayhthihichela millones wichi toj y’inhen p’ante. Ihichela ifwala toj «inuhikwephäla nilhokej nʼopʼitseyhay» (Juan 11:23, 24; yahyen Apóstoles Lhenhay 24:15).

24. ¿Atsi toj atichunhayaj toj letichunla che lhehi honhat toj w’atshan wet isilataj?

24 Nilhokej namel iwoyek natshupyene m’ak toj nawohiyela. Iwoyek natshupyene toj nat’ayhettshi toj nalechufwenej m’ayhay toj talhejla Heowa wet natchumhoplhi, wok tajlhamet toj nawoye m’ayhay toj nat’uhlak nawoye. Che natshupyene toj natchumhoplhi Heowa matche toj isilataj m’ak toj natataye. Nat’ayhettshi toj nalechufwenej m’ayhay toj talhejla Jesús wet atsi toj iwohiyela hopkhilak yam matche nilhokej m’ayhay toj matche toj isis toj Dios yome p’ante.