Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Libros wet Librofwas hopkhilak alechufwenej Dios Lhomtes

Alechufwenej nilhokej nʼochufwenyajay toj ihi Dios Lhomtes, lechumyenlhi libros wok librofwas toj iwoyek letompha toj talho internet.

 

N’OWO ELHA LENʼAYIJ TOJ NʼOYAHIN
Cuadrícula
List

"Jesús: el camino, la verdad y la vida" n’oy’atshanhay hopkhilak n’olhaichufwenej librona

Papel toj yome toj wichi iwoyek ihoye lewhay toj olhaihutwek

Iyhaj librofwas toj ihi internet iwoyek inʼalit mʼayhay toj nechʼehen toj ihihitʼa iyhaj toj pajche papel