Skip to content

Skip to secondary menu

Wichi toj yen Lhometa Heowa

wichi

Mʼayhay toj yome toj iwoyek leyahyen

Yahyen toj ihi internet wok tompha hop revistas La Atalaya wet ¡Despertad! toj nechʼe toj inukwepha wet iyhaj mʼayhay toj iwoyek leyahyen toj ihi toj tumcho.

N’OWO ELHA LENʼAYIJ TOJ NʼOYAHIN
Cuadrícula
List

¿Atsi toj nʼal che iche nʼoelh che nʼochufwenej mʼak toj ihi Biblia?

Papel toj yome toj wichi iwoyek ihoye lewhay toj olhaihutwek

¿Atsi mʼak toj tamenej toj is che nalechufwenej Dios Lhomtes?

¿Atsi toj nʼal toj ihi Wichi toj Yen Lhometa Heowa Lewʼet toj ihi toj lhaihutwek?

Iyhaj librofwas toj ihi internet iwoyek inʼalit mʼayhay toj nechʼehen toj ihihitʼa iyhaj toj pajche papel