Skip to content

God Kingdom e wal nawal?

God Kingdom e wal nawal?

Nim nindel e . . .

 • wal ya mi kumbol a sem mo?

 • tok piksa ende mo?

 • gavman ende mine heven seiem?

BAIBEL EMBE DOM

“God Kingdom ende si mine keran e, aimanz aimanz senda.” Daniel 2:44, Buk Baibel.

“God ngangem kenem ngom e, God gavman e king mora, gavman e dongal kanan senda.”—Aisaia 9:6.

YU MAND E ÑIM NALMAL PAKE TONDA

 •  Gavman ka wei nim nenim pake tonda.—Aisaia 48:17, 18.

 • Kulu kolnga ya mala mine wonda bar nim kawei morol. —Revelesen 21:3, 4.

BAIBEL YU DOM KENEM WEI BILIP ENAMEN MO?

Yu e kenem wei bilip enamen nal erim, yu mem 2-pela paimbel:

 • Jisas God Kingdom a kongan enda mal ne kenem ngom.  Jisas ne disaipel ngo enem beten ninambe God Kingdom ya mala wonde, God ka pisem mal ya mala mine wonda. (Matyu 6:9, 10) Beten e bekim nal mal sinamen mal e, Jisas wal pende erim.

  Jisas ya mala mom kunom e, alamb kono gole monjip mongne ngom, kes tonge panjip si kol kele, gonjip si akim! (Matyu 15:29-38; John 11:38-44) God Kingdom a Jisas akling King mora pile ya mala mom kunom e, alamb Kingdom menero ka nal mal moram mal e, wal pende erim.—Revelesen 11:15.

 • Mala wal mine wonde kanmen e, God Kingdom wonda mand enem.  Jisas yero ne God Kingdom mine wonal ne erde, ya mala opo nganmal pande, kone sende, kopo tonda, pa nim.—Matyu 24:3, 7.

  Wal e wei mine wonde kenem kanmen. Embe pile, kenem bilip wei eramen e, ombun paiem e God Kingdom to poro ninda mand enem.

BUNUMAN TO PISAMEN WAL

God Kingdom Akling mal tawol enda kunom e, kenem nal mal moramen?

Baibel ya Song 37:29 na Aisaia 65:21-23 askim mand e bekim enem.