Skip to content

Mal Namal Kontrol Enem?

Mal Namal Kontrol Enem?

Ñim pisen e . . .

  • God mo?

  • alamb mo?

  • ende namal?

BAIBEL EMBE DOM

“Mal yem yem poropor Satan angela seiem.”​—1 Jon 5:​19, Nupela Taim Baibel.

“God Ngalem wom . . . Satan konganem to poroñinda.”​—1 Jon 3:8.

YU MAND E ÑIM NAL MAL PAKE TONDA

Ombun nal ende ya mala miñe wonom e ñim piⱡe kane endeⱡ.​—Revelesen 12:12.

Wal kawei ya mala miñe wonda ñe ñim bilip wei endeⱡ.​—1 Jon 2:​17.

BAIBEL YU DOM KEÑEM WEI BILIP ENAMEN MO?

Yu e keñem wei bilip enamen nal erim, yu mem 3-pela paiem:

  • Satan mal pengem enem poro ninda. Satan alamb kontrol enem e, Jehova to poro ñinaⱡ ñe pisem. Olom promis ñe “Satan erim wal to poro ñe,” er kes mokum wal aⱡa er ka enda.​—Hibru 2:14.

  • Jisas Krais mal pengem enda pa ñe God embe ñim. Satan olom ñe piⱡe mal bosim er meiem, Jisas embe mal ma. God promis ñe Jisas King molo kongan embe enda pa ñim: “Alamb rabis meim na strong napam alamb [Jisas] wandiⱡ gora . . . ende er kes esim e, si yem ninda.”​—Song 72:13, 14.

  • God yu gend nañinerim. Baibel embe dom: “God yu gend kembis wei ende nañinerim.” (Hibru 6:18) Jehova promis ñe wal ende enaⱡ pa dom wal e, wei enda! (Aisaia 55:10, 11) Jisas “mal pengem ermem ye, akling to poro ñinda.”​—Jon 12:31.

BU NUMAN TO PISAMEN WAL

Jisas mal pengem enem ye to poro ñinde, mal yem yem poro nalmal senda?

Baibel ya SONG 37:10, 11 na REVELESEN 21:3, 4 askim mand e bekim enem.