Contenido ata narukitane

Menú secundario sabasaba naru

Jeoba Arewaramo

warao

Katukane oko takuna kaoriwarao oriwakamejerei?

Katukane oko takuna kaoriwarao oriwakamejerei?

Sina iji dibakuna?

  • Oriobonokitane ja?

  • Burata jakitane ja?

  • Sina iji obonobia?

 DIO AKARATA DIBIA KUTAI

“¡Dio aribu anokomo ekeiraja kwarika ejoboya. Aribu eku abamo ekeiraja kwarika ejoboya!” (Lucas 11:28, Ajute jiro).

KATUKANE KA SANETAYA TAMAJA NAMINAKORE

Kaoriwarao nomewitu oriobonote (Efeso 5:28, 29).

Warao oriyatomanetete (Efeso 5:33).

Oriwarao orikaika are jate (Marcos 10:6-9).

 DIO AKARATA DIBIA KUTAI TAI NOME?

Nome, tamatika iji dibu manamo mite:

  • Dio oriwaraotuma nonae. Dio akarata dibia, Jeoba tira nibora awajiabara nonaja kutai orikaika abanae yorimojo tane (Awajiabara 2:18-24). Tiame oriwarao ja Jeoba nonajame. Katukeme yakera tamaja naminakitane?

    Tamaja isia obonobu: Iji najoro yakeraja najoroyakore, naminakitane obonoyakore katukane nonae, sina iji denokokuna? Warao nonajakutai.

    Tamitane monuka, oko obonoya kaoriwarao oriwakamejerei, tiame sina nonakitane ja, Jeoba denokokitane ja, oriwaraotuma tai nonajame.

  • Dio ka yoroya. Iji jioriwarao tane saba yakera Jeoba ka dibiakutai Dio akarata eku nojobukitane. Katukeme? “Dio yatu sanetayame” (1 Pedro 5:6, 7). Jeoba ka saba kokotuka yakerakutai obonoya. Tiame Jeoba aribu ka saba are yakera (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 OBONOBU

Katukane tate iji nibora yakera, tida yakera, dima yakera jakitane?

Teribu Dio akarata eku EFESO 5:1, 2 arakate COLOSAS 3:18-21 tamaja denoko isia naminakitane.