Contenido ata narukitane

Menú secundario sabasaba naru

índice sabasaba naru

Jeoba Arewaramo

warao

Deje yakeraja Dio isimo

Katukeme Biblia dibiakutai oko nome abakuna?

Katukeme Biblia dibiakutai oko nome abakuna?

Biblia wite dibia tamaja karata tai “Dio aribu”, Dio “tona ribakomoni”. (1 Tesalonicenses 2:13, Traducción del nuevo mundo; Tito 1:2, Ajute jiro). Tai nomewitu? O Biblia wisa eraja inaminaya?