Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Ayaw Gud Kawad-i hin Paglaom!

Ayaw Gud Kawad-i hin Paglaom!

Damu ka tuig ka na ba nga Saksi ni Jehova ngan karuyag mo gud makaupod an imo bana o asawa ha pagsingba kan Jehova?

O nasubo ka ba han an imo Bible study, nga ha siyahan baga hin interesado hinduro, waray mag-alagad kan Jehova?

 An pipira nga eksperyensya ha Britain mabulig ha imo nga masantop kon kay ano nga diri ka gud sadang mawad-an hin paglaom. Hibabaroan mo liwat kon ano an mahimo mo buhaton basi ‘maipilak an imo tinapay ngada ha katubigan,’ siring pa, basi buligan an mga waray pa kumarawat han kamatuoran.—Ekles. 11:1.

IMPORTANTE AN PAGIN MAPAILUBON

Usa nga importante nga imo buhaton amo an pagin mapailubon. Kinahanglan magpabilin ka ha kamatuoran ngan “kumupkop” kan Jehova. (Deut. 10:20) Ito an ginbuhat ni Georgina. Han nagtikang hiya pag-Bible study upod han mga Saksi ni Jehova han 1970, nasina hinduro an iya bana nga hi Kyriacos. Nangalimbasog hi Kyriacos nga paundangon hi Georgina ha pag-study, diri ginpapasulod ha ira balay an mga Saksi, ngan ginkukuha an bisan ano nga publikasyon han mga Saksi ni Jehova nga iya naaagian.

Han hi Georgina nagtikang pagtambong ha mga katirok, mas nasina pa gud hi Kyriacos. Usa ka adlaw kinadto hiya ha Kingdom Hall basi makiglantugi. Han nasantop han usa nga sister nga hi Kyriacos mas maopay magyakan hin Greek kay han English, iya gintawagan an usa nga Greek nga brother ha lain nga kongregasyon ngan ginhangyo hiya nga kumadto ha ira Kingdom Hall ngan buligan hira. Maopay an nagin reaksyon ni Kyriacos ha buotan nga pagtratar ha iya han brother, ngan ha sulod hin pipira ka bulan, nag-Bible study pa ngani hira. Kondi katapos hito inundang hi Kyriacos pag-study.

Ha sulod hin tulo pa ka tuig, hi Georgina padayon nga nakaeksperyensya hin pagkontra. Nagsiring hi Kyriacos nga babayaan niya hi Georgina kon magpabawtismo. Ha adlaw han bawtismo ni Georgina, sinsero nga nag-ampo hiya kan Jehova nga diri hiya bayaan ni Kyriacos. Han inabot an mga Saksi basi iupod hiya ha asembleya, ginsidngan hira ni Kyriacos: “Pag-una kamo. Susundan namon kamo ha amon awto.” Tinambong hiya ha sesyon ha aga ngan nagkita ha iya asawa nga ginbabawtismohan!

Haros 40 ka tuig tikang han siyahan nga pakiistorya ni Georgina ha mga Saksi, iya nakita nga an iya bana nabawtismohan

Katapos hito naibanan an pagkontra ni Kyriacos, ngan hinay-hinay nga naghimo hiya hin dagku nga pagbag-o. Haros 40 ka tuig tikang han siyahan nga pakiistorya ni Georgina ha mga Saksi, iya nakita nga an iya bana nabawtismohan! Ano an nakabulig kan Kyriacos? Hiya nagsiring: “Nalipay ako hinduro kan Georgina kay determinado gud hiya.” Hi Georgina nagsiring: “Bisan pa han pagkontra han akon bana, diri ako maundang pagsingba ha akon Dios. Hito ngatanan nga panahon, padayon ako nga nag-aampo kan Jehova, ngan waray gud ako mawad-i hin paglaom.”

AN KAPULSANAN HAN BAG-O NGA PERSONALIDAD

Usa pa nga imo mahihimo ha pagbulig ha imo padis amo an pagkultibar han Kristiano nga personalidad. Hi apostol Pedro nagsagdon ha Kristiano nga mga asawa: “Magpasakop kamo ha iyo bana, basi kon may bisan hin-o nga diri masinugtanon ha pulong, makabig hira bisan waray pulong pinaagi han iyo panggawi.” (1 Ped. 3:1) Gin-aplikar ni Christine ito nga sagdon, bisan kon damu ka tuig an linabay antes niya makombinse an iya bana. Han nagin Saksi hiya sobra 20 ka tuig an naglabay, an iya bana nga hi John diri natoo ha Dios. Diri karuyag ni John nga umapi hin relihiyon, kondi iya nasantop nga importante kan Christine an iya bag-o nga relihiyon. “Nakita ko nga nakapalipay ito ha iya,” siring ni John. “Nagin mas marig-on hiya ngan masasarigan, ngan nakabulig ini ha akon nga malamposan an damu nga magkuri nga kahimtang.”

Waray gud pirita ni Christine an iya bana nga karawaton an iya relihiyon. Hi John nagsiring: “Ha tinikangan pa la, nasantop ni Christine nga mas maopay nga diri niya ipakiistorya ha akon an iya relihiyon, ngan mapailubon nga ginpasagdan niya nga mahibaro ako kon san-o ko karuyag ngan ha akon kalugaringon nga paagi.” Kon may nakikita hi Christine nga mga artikulo ha Barantayan o Awake! mahitungod han topiko nga maaram hiya nga maruruyagan ni John, pananglitan mahitungod han syensya ngan han mga linarang ha aton palibot, iya ito iginpapakita kan John ngan nasiring: “Pagkita ko maruruyag ka pagbasa hini.”

Inabot an panahon nga nagretiro hi John ngan nagtikang hiya paggarden. Tungod kay mas damu na an iya bakante nga panahon ha paghunahuna han mas importante nga mga pakiana ha kinabuhi, nagtikang hiya pamurubuot, ‘Basta na la ba nga iniksister an mga tawo, o ginlarang kita nga may katuyoan?’ Usa ka adlaw, usa nga brother nga kaistorya ni John an nagpakiana ha iya, “Kay ano nga diri ka mag-Bible study?” “Tungod kay natoo na ako ha Dios,” siring ni John, “ginkarawat ko an iya tanyag.”

Maopay na gud la nga waray mawad-i hin paglaom hi Christine! Katapos mag-inampo hin 20 ka tuig nga unta karawaton ni John an kamatuoran, nabawtismohan hi John. Yana madasigon nga nag-aalagad hira kan Jehova nga magkaupod. Hi John nagsiring: “Duha nga butang an labi na nga nakadani ha akon—an pagkabuotan ngan pagin makisangkayon han mga Saksi. Ngan kon Saksi ni Jehova an imo asawa, may-ada ka padis nga maunungon, masasarigan, ngan andam magsakripisyo.” Oo, gin-aplikar ni Christine an ginsiring ha 1 Pedro 3:1, ngan epektibo ito!

 AN MGA LISO HAN KAMATUORAN NAMUMUNGA PAGLABAY HAN MGA TUIG

Kumusta man an mga Bible study nga ha siyahan interesado pero bangin nawara an interes tungod han iba-iba nga hinungdan? “Ha aga pagsabwag han imo liso, ngan ha kulop ayaw hawiri an imo kamot,” nagsurat hi Hadi Salomon, “kay diri ka maaram kon hain in mauswag, kon ini ba o adto, o kon hira ba nga duha magpapariho kamaopay.” (Ekles. 11:6) Usahay nalabay anay an damu ka tuig antes tumubo an mga liso han kamatuoran. Bisan pa hito, ha kamaihaan bangin masantop han usa an pagkaimportante han pagin duok ha Dios. (Jak. 4:8) Oo, bangin usa ka adlaw may makalilipay nga mahitabo ha imo nga diri mo ginlalaoman.

Tagda hi Alice, nga binalhin tikang ha India ngadto ha England. Han 1974 nagtikang hiya pag-Bible study. Hindi an iya yinaknan pero karuyag niya nga magin mas maopay mag-English. Nagpadayon hiya pag-Bible study hin pipira ka tuig, ngan tinambong hiya hin pipira nga katirok ha usa nga kongregasyon nga English an yinaknan. Maaram hiya nga an iya gin-aadman amo an kamatuoran, pero waray niya masantop kon ano ito kaimportante. Labot pa, nakapokus hiya ha pagkaada kwarta ngan mahilig kumadto ha mga parti. Inabot an panahon nga inundang hiya pag-Bible study.

Paglabay hin haros 30 ka tuig, hi Stella nga nag-Bible study hadto kan Alice nakakarawat hin surat tikang kan Alice. An surat nasiring: “Sigurado ako nga malilipay ka gud paghibaro nga an imo Bible study han 1974 nabawtismohan hinin bag-o la nga distrito nga kombensyon. May importante ka gud nga bahin ha akon kinabuhi. Ikaw an nagtanom han liso han kamatuoran ha akon, ngan bisan kon hito nga panahon diri pa ako andam nga idedikar an akon kalugaringon ha Dios, gintipigan ko ito nga liso han kamatuoran ha akon hunahuna ngan kasingkasing.”

An surat nga nakarawat ni Stella tikang kan Alice nasiring: “Sigurado ako nga malilipay ka gud paghibaro nga an imo Bible study han 1974 nabawtismohan hinin bag-o la nga distrito nga kombensyon”

Ano an nahitabo? Siring ni Alice nga nadepres gud hiya kamatay han iya bana han 1997. Nag-ampo hiya ha Dios. Waray pa magnapulo ka minuto, duha nga Saksi nga nagyayakan hin Punjabi an binisita ha iya balay ngan gintagan hiya han tract nga What Hope for Dead Loved Ones? Inabat hi Alice nga ginbaton an iya pag-ampo ngan nagdesisyon nga kinahanglan kontakon niya an mga Saksi ni Jehova. Kondi diin niya hira pamimilngon? Iya naagian an iya daan nga dayari diin nakasurat an adres han Punjabi nga kongregasyon nga iginhatag ha iya ni Stella. Kinadto hi Alice ha Kingdom Hall ngan mahigugmaon nga gin-abiabi hiya han kabugtoan nga nagyayakan hin Punjabi. “Bisan han binaya na ako didto, inabat ko pa gihapon an gugma nga iginpakita ha akon, ngan nakabulig ito nga mawara an akon depresyon,” siring ni Alice.

Nagtikang hiya pagtambong hin regular ha mga katirok ngan nag-Bible study utro, ngan nahibaro hiya nga magin maopay ha pagyakan ngan pagbasa hin Punjabi. Han 2003 nabawtismohan hiya. Ha kataposan han iya surat kan Stella, ini an iya ginsiring, “Damu nga salamat ha pagtanom hito nga mga liso 29 ka tuig na an naglabay ngan ha pagpakita hin susbaranan ha akon.”

“Damu nga salamat ha pagtanom hito nga mga liso 29 ka tuig na an naglabay ngan ha pagpakita hin susbaranan ha akon.”—Alice

Ano nga leksyon an imo hibabaroan hini nga mga eksperyensya? Bangin mas maiha nga panahon an lumabay kay han imo ginlalaoman, pero kon an usa gutom ha espirituwal, tangkod, ngan mapainubsanon, papatuboon ni Jehova ha iya kasingkasing an kamatuoran. Hinumdumi an ginsiring ni Jesus ha iya ilustrasyon: “An gahi maturok, ngan magtitinubo, nga diri . . . hibabaroan [han nagsabwag] kon naoonan-o. Kay an tuna ha iya kalugaringon namumunga; an siyahan, dahon; sunod, an puso; ha urhi, amo an bug-os nga matimgas nga puso.” (Mar. 4:27, 28) Ito nga pagtubo hinay-hinay ngan nahitatabo “ha iya kalugaringon.” Ha tinuod la, an tagsa nga parasamwak han Ginhadian diri maaram kon paonan-o ini nahitatabo. Salit padayon nga magsabwag hin damu nga liso. Bangin mag-ani ka liwat hin damu.

Ayaw liwat hingalimti nga importante gud an pag-ampo. Hira Georgina ngan Christine padayon nga nag-ampo kan Jehova. Kon ‘magpadayon ka gud ha pag-ampo’ ngan diri gud mawad-an hin paglaom, “katapos han damu nga adlaw” bangin hiagian mo na liwat an “tinapay” nga imo iginpilak ha katubigan.—Roma 12:12; Ekles. 11:1.