Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Kon Nagtataguminatay an mga Anak

Kon Nagtataguminatay an mga Anak

Nagtataguminatay ka ba tungod han kamatayon han usa nga kapamilya? Kon oo, paonan-o mo maaatubang ito? Tagda kon paonan-o nabuligan han Biblia an tulo nga batan-on nga maatubang an ira sitwasyon.

AN ISTORYA NI DAMI

Dami

Ha tinikangan, baga la adto hin simple nga pagsinakit han ulo ni Papa. Pero han naggrabe ito, tumawag hi Mama hin ambulansya. Nahinunumdoman ko pa nga ginkukuha hiya han mga paramediko. Waray gud ako maglaom nga ito na ngay-an an ultimo nga higayon nga makikita ko hiya nga buhi. Paglabay hin tulo ka adlaw, namatay hi Papa tungod han aneurysm. Sais anyos la ako hadto.

Ha sulod hin mga tuig, ginbasol ko an akon kalugaringon tungod hito. Ginbabalik-balik ko ha akon hunahuna an senaryo nga ginkukuha hiya han mga paramediko, ngan ginpapakianhan ko an akon kalugaringon: ‘Kay ano nga nagtinindog la ako? Kay ano nga waray ako ginbuhat?’ Kon nakakakita ako hin mga lagas nga may sakit, nahuhunahuna ko, ‘Kay ano nga buhi hira ngan hi Papa diri?’ Ha urhi, ginbuligan ako ni Mama nga magin masayon ha akon nga isumat an akon inaabat. Ngan sugad nga mga Saksi ni Jehova, nakakarawat kami hin suporta tikang ha kongregasyon.

May mga naghuhunahuna nga puydi ka magtaguminatay dayon katapos hin trahedya ngan malamposan ito, kondi diri ito an nahitabo ha akon. Inabat ko la an duro nga kasakit han kamatyi han nagtin-edyer ako.

An akon masisiring ha mga batan-on nga namatyan hin kag-anak amo ini, “Iistorya ha usa an imo gin-aagian. Kon mas naisusumat mo dayon an imo inaabat, mas makakaopay ito ha imo.”

Oo, diri masayon atubangon an dagku nga mga panhitabo ha akon kinabuhi labi na nga waray hi Papa ha pagsuporta ha akon. Pero naliliaw ako han saad han Dios ha Pahayag 21:4 nga nasiring nga diri na mag-iiha, “papahiron niya an mga luha ha [aton] mga mata, ngan mawawara na an kamatayon, pati an kabido, pagtangis, ngan kasakit.”

AN ISTORYA NI DERRICK

Derrick

Pipira han diri ko mangangalimtan kan Papa amo an amon pangawil ngan an pag-camping ha kabukiran. Mahilig gud hiya hin kabukiran.

Maiha na nga may sakit ha kasingkasing hi Papa; nahinunumdoman ko nga binisita ako ha iya ha hospital hin usa o duha ka beses han bata pa ako. Kondi diri ako maaram nga grabe an iya sakit. Namatay hi Papa tungod hito han noybe anyos ako.

Han mamatay hiya, nagtinangis gud ako. Baga hin diri ako nakakaginhawa, ngan diri ko karuyag makiistorya ha bisan kan kanay. Waray pa gud ako umabat hin sugad hito, ngan waray na ako gana ha pagbuhat hin bisan ano. Ha siyahan, nagpakita hin interes  ha akon an mga batan-on nga akon kagrupo ha singbahan, kondi nawara dayon ito. An mga tawo didto nasiring, “Oras na han imo papa” o “Ginkuha na hiya han Dios” o “Adto na hiya ha langit.” Waray gud ako makontento hito nga mga baton, pero diri ako maaram kon ano gud an igintututdo han Biblia mahitungod hito.

Katapos, nag-aram hi Mama han Biblia kaupod han mga Saksi ni Jehova, ngan ha urhi, nag-aram liwat kami han akon magurang. Hinbaroan namon an kahimtang han patay ngan an nakakaliaw nga saad han Dios nga pagkabanhaw. (Juan 5:28, 29) Kondi an teksto nga nakabulig gud ha akon amo an Isaias 41:10, diin nasiring an Dios: “Diri ka mahadluk, kay ako upud ha imo; ayaw kaholop, kay ako an imo Dios; ako magpaparig-on ha imo; oo, ako mabulig ha imo.” An paghibaro nga kaupod ko hi Jehova nakaliaw gud ha akon durante han akon pagtaguminatay, ngan bisan tubtob yana.

AN ISTORYA NI JEANNIE

Jeannie

Han syete anyos ako, namatay hi Mama tungod han kanser. Baga hin diri katoohan an mga nahitabo hito nga adlaw. Nahinunumdoman ko nga namatay hiya ha balay ngan nakadto an akon lolo ngan lola. Kalmado an ngatanan. Nahinunumdoman ko nga bonay an amon sura. Inabat ko nga baga hin hinay-hinay nga nabaliktad an akon kalibotan.

Hito nga takna ngan ha sumunod nga mga tuig, kahuna ko nga kinahanglan ko magin marig-on para ha akon manghod, salit gintago ko an akon emosyon. Bisan yana, ginpupugngan ko an sakit nga akon inaabat, ngan diri ito maopay ha kahimsog.

Nahinunumdoman ko an gugma ngan suporta nga amon nakarawat tikang ha amon mga igkasi-Saksi ni Jehova. Bisan kon bag-o pa la kami nga natambong ha Kingdom Hall, ira kami ginbuligan sugad hin kapamilya. Haros diri na magluto hi Papa hin pangiklop ha bug-os nga tuig kay pirme may nahatag ha amon.

An usa nga teksto nga nakabantad ha akon amo an Salmos 25:16, 17. Dida hito, nanginyupo ha Dios an salmista: “Lingia ako hit imo bayhon, ngan kalooyi ako; kay naguusa-an ako ngan kinukurian. An mga kakuri-an han akon kasingkasing nagdudugang: O kuha-on mo ako dida hinin akon mga kagol-anan.” Nakakaliaw ha akon an paghibaro nga diri ngay-an kita nag-uusahan kon nasusubo kita. Aada an Dios para ha aton. Ha bulig han Biblia, nakapadayon ako ha akon kinabuhi ngan nakagpokus ha positibo nga mga butang, sugad han nakakaliaw nga saad han Biblia nga pagkabanhaw. Naglalaom ako nga makita utro hi Mama ngan makilala hiya ha perpekto na nga kahimsog ha paraiso nga tuna.​—2 Pedro 3:13.

Karuyag mo ba mahibaro hin dugang mahitungod ha nakakaliaw nga mensahe han Biblia para ha mga nagtataguminatay? Pag-download hin libre nga kopya han publikasyon nga “Kon an Usa nga Imo Hinigugma Namatay” ha www.jw.org/war. I-click an PUBLIKASYON > LIBRO NGAN BROSYUR.