Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 ARADMAN NGA ARTIKULO 2

Mga Leksyon Tikang ha “Disipulo nga Hinigugma ni Jesus”

Mga Leksyon Tikang ha “Disipulo nga Hinigugma ni Jesus”

“Padayon nga higugmaon naton an usa kag usa, kay an gugma tikang ha Dios.”​—1 JUAN 4:7.

KARANTAHON 105 “An Dios Gugma”

MAHITUNGOD HAN ARTIKULO *

1. Ano an imo inaabat tungod han gugma han Dios?

“AN Dios gugma,” nagsurat hi apostol Juan. (1 Juan 4:8) Ito nga mga pulong nagpapahinumdom ha aton ha usa nga importante nga kamatuoran: An Dios nga amo an gintitikangan han kinabuhi amo liwat an gintitikangan han gugma. Hinigugma kita ni Jehova! Tungod han iya gugma, inaabat naton nga talwas kita, malipayon, ngan kontento.

2. Sumala ha Mateo 22:37-40, ano an duha nga pinakaimportante nga sugo? Kay ano nga bangin makurian kita pagsugot ha ikaduha nga sugo?

2 Para ha mga Kristiano, diri opsyonal an pagpakita hin gugma. Usa ito nga sugo. (Basaha an Mateo 22:37-40.) Kon kilala na gud naton hi Jehova, bangin masayon na la ha aton an pagsugot ha siyahan nga sugo. Tungod ito kay perpekto hi Jehova. Mahunahunaon hiya ha aton ngan buotan. Pero bangin nakukurian kita ha pagsugot ha ikaduha nga sugo. Kay ano? Kay an aton kabugtoan​—nga usa han aton pinakaduok nga mga igkasi-tawo—​diri perpekto. Usahay, bangin may nayayakan ngan nabubuhat hira ha aton nga diri nagpapakita hin gugma ngan pagkabuotan. Maaram hi Jehova nga makukurian kita ha pagsugot hito nga sugo. Salit gin-giyahan niya an pipira nga parasurat han Biblia nga magsurat hin espisipiko nga mga sagdon kon kay ano nga kinahanglan naton higugmaon an usa kag usa ngan kon paonan-o naton ito ipapakita. An usa hito nga mga parasurat amo hi Juan.​—1 Juan 3:11, 12.

3. Ano an ginpabug-atan ni Juan?

3 Ha mga sinurat ni Juan, ginpabug-atan niya nga kinahanglan magpakita hin gugma an mga Kristiano. Ngani, ha iya rekord  mahitungod han kinabuhi ni Jesus, mas damu ka beses nga gin-gamit niya an pulong nga “gugma” ngan “hinigugma” kay han tulo nga iba pa nga parasurat han Ebanghelyo. Mga 100 anyos na hi Juan han ginsurat niya an iya Ebanghelyo ngan an iya tulo nga surat. Iginpapakita hiton giniyahan nga mga sinurat nga kinahanglan gugma an magpagios ha tanan nga ginbubuhat han usa nga Kristiano. (1 Juan 4:10, 11) Pero nag-iha anay antes nahibaroan ni Juan ito nga leksyon.

4. Nakagpakita ba hi Juan hin gugma ha iba ha ngatanan nga panahon?

4 Han batan-on pa hi Juan, may mga panahon nga waray hiya magpakita hin gugma. Pananglitan, makausa, hi Jesus ngan an iya mga disipulo nagbabaktas tipakadto ha Jerusalem, ngan ha Samaria hira inagi. Ha usa nga baryo han mga Samaritano, waray hira abiabiha. Ano an reaksyon ni Juan? Nagpakiana hiya kan Jesus kon magpapalusad ba hira hin kalayo tikang ha langit basi poohon an mga naukoy ha baryo! (Luc. 9:52-56) Ha usa pa nga higayon, waray magpakita hi Juan hin gugma ha iya mga igkasi-apostol. Ginsidngan niya ngan han iya bugto nga hi Santiago an ira nanay nga hangyoon hi Jesus nga tagan hira hin prominente nga posisyon ha Ginhadian. Han nahibaroan han iba nga apostol an ginbuhat nira Santiago ngan Juan, nasina gud hira! (Mat. 20:20, 21, 24) Pero bisan pa hito nga mga sayop ni Juan, ginhigugma la gihap hiya ni Jesus.​—Juan 21:7.

5. Ano an aton uusisahon hini nga artikulo?

5 Hini nga artikulo, uusisahon naton an ehemplo ni Juan ngan an pipira nga iya ginsurat mahitungod ha gugma. Samtang ginbubuhat naton ito, mahibabaroan ta kon paonan-o naton maipapakita an gugma ha aton kabugtoan. Mahibabaroan liwat naton an usa nga importante nga paagi nga maipapakita han ulo han pamilya nga hinigugma niya an iya pamilya.

AN GUGMA IGINPAPAKITA PINAAGI HA MGA BUHAT

Iginpakita ni Jehova nga hinigugma kita niya pinaagi ha pagsugoa han iya Anak nganhi ha tuna basi mamatay para ha aton (Kitaa an parapo 6-7)

6. Paonan-o iginpapakita ni Jehova nga hinigugma kita niya?

6 Kaurogan na nga ginhuhunahuna naton nga an gugma usa nga maopay nga pag-abat nga iginpapahayag pinaagi han mahigugmaon nga mga pulong. Pero basi magin tinuod an gugma, kinahanglan updan ito hin buhat. (Ikompara an Santiago 2:17, 26.) Pananglitan, hinigugma kita ni Jehova. (1 Juan 4:19) Ngan iya iginpapahayag an iya gugma pinaagi han mag-opay nga mga pulong nga aada ha Biblia. (Sal. 25:10; Roma 8:38, 39) Pero kombinsido kita nga hinigugma kita han Dios diri la tungod han iya mga ginsisiring kondi tungod liwat han iya mga ginbubuhat. Hi Juan nagsurat: “Pinaagi hini, an  gugma han Dios iginpahayag ha aton kahimtang, nga ginpakanhi han Dios ha kalibotan an iya bugtong nga Anak basi magkaada kita kinabuhi pinaagi ha iya.” (1 Juan 4:9) Gintugotan ni Jehova nga mag-antos ngan mamatay para ha aton an iya hinigugma nga Anak. (Juan 3:16) Magruruhaduha pa ba kita nga hinigugma gud kita ni Jehova?

7. Paonan-o iginpakita ni Jesus nga hinigugma kita niya?

7 Ginpasarig ni Jesus an iya mga disipulo nga hinigugma niya hira. (Juan 13:1; 15:15) Iginpakita niya nga hinigugma gud niya hira pati kita diri la pinaagi han iya mga ginsiring kondi pati liwat han iya mga ginbuhat. Hi Jesus nagsiring: “Waray bisan hin-o nga may gugma nga mas labaw hini, nga ihatag han usa an iya kinabuhi para ha iya kasangkayan.” (Juan 15:13) Kon ginhuhunahuna naton an mga ginbuhat ni Jehova ngan ni Jesus para ha aton, ano an dapat magin epekto hito ha aton?

8. Sumala ha 1 Juan 3:18, ano an kinahanglan naton buhaton?

8 Iginpapakita naton nga hinigugma naton hi Jehova ngan hi Jesus pinaagi ha pagsugot ha ira. (Juan 14:15; 1 Juan 5:3) Ngan ginsugo gud kita ni Jesus nga higugmaon an usa kag usa. (Juan 13:34, 35) An aton gugma ha kabugtoan kinahanglan ipahayag diri la ha aton mga pulong, kondi ipakita liwat ito ha aton mga buhat. (Basaha an 1 Juan 3:18.) Ano nga mga butang an mahimo naton buhaton basi ipakita nga hinigugma naton hira?

HIGUGMAA AN IMO KABUGTOAN

9. Ano an ginbuhat ni Juan tungod han gugma?

9 Puydi unta magpabilin hi Juan kaupod han iya tatay ngan bumulig ha negosyo han ira pamilya nga pagpangisda. Pero gin-gamit lugod niya an iya nabibilin nga kinabuhi basi buligan an iba nga mahibaro han kamatuoran mahitungod kan Jehova ngan kan Jesus. Diri masayon an kinabuhi nga ginpili ni Juan. Gintimaraot hiya, ngan han hirani na matapos an siyahan nga siglo han lagas na hiya, gindistyero hiya. (Buh. 3:1; 4:1-3; 5:18; Pah. 1:9) Bisan han priso hi Juan tungod han pagsangyaw mahitungod kan Jesus, iginpakita niya nga hinigugma niya an iba. Pananglitan, han nakadto hiya ha isla han Patmos, iginrekord niya an mga iginpahayag ha iya ngan iginpadara ito ha mga kongregasyon basi hibaroan nira kon ano an “kinahanglan mahitabo ha diri na maiha.” (Pah. 1:1) Katapos, iginsurat ni Juan an iya Ebanghelyo mahitungod han kinabuhi ngan ministeryo ni Jesus posible katapos niya makagawas tikang ha Patmos. Naghimo liwat hiya hin tulo nga surat basi dasigon ngan parig-unon an iya kabugtoan. Paonan-o mo masusubad an kan Juan pagin andam ha pagsakripisyo?

10. Paonan-o mo maipapakita nga hinigugma mo an mga tawo?

10 Maipapakita mo nga hinigugma mo an mga tawo pinaagi han mga desisyon nga imo ginhihimo. Karuyag han kalibotan ni Satanas nga gamiton mo an ngatanan mo nga panahon ngan kusog para ha imo kalugaringon, basi magpariko o magin sikat. Pero an mga Kristiano ha bug-os nga kalibotan andam gud magsakripisyo. Daku nga panahon an ira ginagamit ha pagsangyaw han maopay nga sumat ngan ha pagbulig ha mga tawo nga magin duok kan Jehova. An iba pa ngani ha ira bug-os-panahon nga nagsasangyaw ngan nanunutdo.

Iginpapakita naton an aton gugma pinaagi han aton mga ginbubuhat para ha aton kabugtoan ngan para ha aton pamilya (Kitaa an parapo 11, 17) *

11. Paonan-o iginpapakita han damu nga matinumanon nga Kristiano nga hinigugma nira hi Jehova ngan an ira kabugtoan?

11 Damu nga maunungon nga Kristiano an kinahanglan magtrabaho hin full-time basi masuportaran an ira kalugaringon ngan an ira pamilya. Bisan pa hito, ginsusuportaran nira an organisasyon han Dios ha anoman nga paagi nga ira mahihimo. Pananglitan, an pipira nabulig ha mga biktima hin kalamidad, an iba nagbuboluntaryo ha konstruksyon, ngan  an ngatanan may higayon nga magdonar para ha bug-os-kalibotan nga buruhaton. Ginbubuhat nira ini tungod kay hinigugma nira an Dios ngan an ira igkasi-tawo. Kada semana, iginpapakita naton nga hinigugma naton an kabugtoan kon naatender kita ha mga katirok ngan nakikigbahin hito. Bisan kon bangin kapoy kita, naatender kita ha mga katirok. Bisan kon bangin ginkukulba kita, nagkukomento kita. Ngan bisan kon kita ngatanan may mga problema, gindadasig naton an iba antes o katapos han katirok. (Heb. 10:24, 25) Mapasalamaton gud kita ha mga ginbubuhat han aton kabugtoan!

12. Ha ano pa nga paagi iginpakita ni Juan nga hinigugma niya an iya kabugtoan?

12 Iginpakita ni Juan nga hinigugma niya an iya kabugtoan diri la pinaagi ha paghatag ha ira hin kumendasyon kondi pinaagi liwat ha pagsagdon ha ira. Pananglitan, ha iya mga surat, ginkumendasyonan ni Juan an iya kabugtoan tungod han ira pagtoo ngan mag-opay nga buhat, pero gintagan liwat niya hira hin prangka nga sagdon mahitungod ha sala. (1 Juan 1:8–2:1, 13, 14) Sugad man, kinahanglan naton kumendasyonan an aton kabugtoan tungod han ira mag-opay nga ginbubuhat. Pero kon an usa nagkakaada maraot nga batasan o buhat, maipapakita naton an gugma pinaagi ha mataktika nga pagsumat ha iya han kinahanglan niya mabatian. Nagkikinahanglan hin kaisog basi magsagdon ha usa nga sangkay, pero an Biblia nasiring nga ginpapatarom, o gintatadong, han tinuod nga magsangkay an usa kag usa.​—Prob. 27:17.

13. Ano an diri naton dapat buhaton?

13 Usahay, iginpapakita naton nga hinigugma naton an kabugtoan pinaagi ha mga butang nga diri naton ginbubuhat. Pananglitan, diri dayon kita nasisina ha ira ginsisiring. Tagda an nahitabo han hirani na mamatay hi Jesus. Ginsidngan niya an iya mga disipulo nga basi magkaada kinabuhi kinahanglan nira kaunon an iya unod ngan inumon an iya dugo. (Juan 6:53-57) Damu nga disipulo an nalainan hito salit ginbayaan nira hi Jesus​—pero waray ito buhata han iya tinuod nga kasangkayan, upod na hi Juan. Nagpabilin hira nga maunungon ha iya. Waray nira masabti an ginsiring ni Jesus, ngan posible nga nahipausa hira hito. Pero waray hunahunaa hinin maunungon nga kasangkayan ni Jesus nga sayop an iya ginsiring ngan waray hira masina. Lugod, sinarig hira ha iya kay maaram hira nga kamatuoran an iya ginsiring. (Juan 6:60, 66-69) Importante gud nga diri dayon kita masina ha mga ginsisiring han aton  kasangkayan. Lugod, gintatagan naton hira hin higayon nga isaysay an ira karuyag sidngon.​—Prob. 18:13; Ecles. 7:9.

14. Kay ano nga diri kita dapat mangalas ha aton kabugtoan?

14 Gin-aghat liwat kita ni Juan nga diri mangalas ha aton kabugtoan. Kon diri kita namamati hito nga sagdon, gintutugotan naton hi Satanas nga impluwensyahan kita. (1 Juan 2:11; 3:15) Nahitabo ini ha pipira ha ikatarapos han siyahan nga siglo C.E. Ginbuhat ni Satanas an ngatanan basi an katawohan han Dios mangalas ha usa kag usa ngan magkabahin-bahin. Ha panahon nga ginhimo ni Juan an iya mga surat, may nakasulod na ha kongregasyon nga mga kalalakin-an nga may disposisyon nga pariho han kan Satanas. Pananglitan, hi Diotrepes nagpahinabo hin pagkabahin-bahin ha usa nga kongregasyon. (3 Juan 9, 10) Waray niya respetoha an nagbibiyahe nga mga representante han nagmamando nga lawas. Nangalimbasog pa ngani hiya nga paiwason ha kongregasyon adton nag-aabiabi ha mga tawo nga diri niya karuyag. Mapahitas-on gud hiya! Yana, naniniguro pa gihapon hi Satanas nga magkabahin-bahin an katawohan han Dios. Hinaot diri gud kita mangalas ha aton kabugtoan basi diri kita magkabahin-bahin.

HIGUGMAA AN IMO PAMILYA

Ginhangyo ni Jesus hi Juan nga itagana an materyal ngan espirituwal nga panginahanglan han iya nanay. Kinahanglan itagana liwat han mga ulo han pamilya yana an panginahanglan han ira pamilya (Kitaa an parapo 15-16)

15. Ano an kinahanglan hinumdoman han ulo han pamilya?

15 An usa nga importante nga paagi nga iginpapakita han ulo han pamilya nga hinigugma niya an iya pamilya amo an pagtagana han ira materyal nga panginahanglan. (1 Tim. 5:8) Pero kinahanglan niya hinumdoman nga diri mapupon-an han materyal nga mga butang an espirituwal nga panginahanglan han iya pamilya. (Mat. 5:3) Tagda an ehemplo nga iginpakita ni Jesus para ha mga ulo han pamilya. Sumala ha Ebanghelyo ni Juan, han tikamatay na hi Jesus ha pasakitan nga kahoy, ginhuhunahuna la gihapon niya an iya pamilya. Hi Juan natindog hirani ha nanay ni Jesus nga hi Maria, ha dapit diin nakabitay hi Jesus. Bisan kon nasasakit gud hi Jesus, gintugon niya hi Juan nga atamanon hi Maria. (Juan 19:26, 27) May mga kabugtoan hi Jesus nga sigurado nga magtatagana han materyal nga panginahanglan ni Maria, pero hito nga panahon baga hin waray pa bisan usa ha ira nga nagin iya disipulo. Salit karuyag masiguro ni Jesus nga maitagana an materyal ngan espirituwal nga panginahanglan ni Maria.

16. Ano an mga responsabilidad ni Juan?

16 Damu an responsabilidad ni Juan. Sugad  nga apostol, nanguna hiya ha pagsangyaw nga buruhaton. Posible nga inasaw-an liwat hiya, salit kinahanglan niya magin timbang ha pagtagana han materyal ngan espirituwal nga panginahanglan han iya pamilya. (1 Cor. 9:5) Ano nga leksyon an mahibabaroan han mga ulo han pamilya yana?

17. Kay ano nga importante nga itagana han ulo han pamilya an espirituwal nga panginahanglan han iya pamilya?

17 Bangin damu an responsabilidad han usa nga brother nga ulo han pamilya. Pananglitan, kinahanglan magin maduruto hiya ha iya trabaho basi an iya mga buhat makaghatag hin kadayawan kan Jehova. (Efe. 6:5, 6; Tito 2:9, 10) Ngan bangin may mga responsabilidad hiya ha kongregasyon, sugad han pag-shepherding ngan pagpanguna ha pagsangyaw. Samtang gintutuman niya ito, importante nga regular nga pag-adman niya an Biblia kaupod an iya asawa ngan mga anak. Aapresyaron gud nira an iya pangalimbasog basi magpabilin hira nga mahimsog ha pisikal, emosyonal, ngan espirituwal.​—Efe. 5:28, 29; 6:4.

‘MAGPABILIN HA AKON GUGMA’

18. Ha ano sigurado hi Juan?

18 Hi Juan nagkaada hilawig nga kinabuhi ngan damu nga eksayting nga eksperyensya. Inatubang hiya hin iba-iba nga pagsari nga mahimo unta makapaluya han iya pagtoo. Pero ginbuhat niya pirme an iya pinakamaopay basi masunod an mga sugo ni Jesus, sugad han paghigugma ha iya kabugtoan. Tungod hito, sigurado hi Juan nga hinigugma hiya ni Jehova ngan ni Jesus ngan mahatag hira ha iya hin kusog basi makaya an bisan ano nga pagsari. (Juan 14:15-17; 15:10; 1 Juan 4:16) Waray nahimo hi Satanas ngan an iya kalibotan ha pagpugong kan Juan nga higugmaon an kabugtoan ngan ipakita ito ha pulong ngan ha buhat.

19. Ano an igin-aaghat ha aton han 1 Juan 4:7, ngan kay ano?

19 Pariho kan Juan, nabubuhi kita ha kalibotan nga ginmamandoan ni Satanas, an dios hini nga sistema nga waray gugma ha bisan hin-o. (1 Juan 3:1, 10) Bisan kon karuyag niya nga diri na naton higugmaon an aton kabugtoan, diri ito mahitatabo kon diri naton hiya tutugotan. Hinaot magin determinado kita nga higugmaon an aton kabugtoan, ipahayag ito pinaagi ha pulong, ngan ipakita ito pinaagi ha buhat. Kon bubuhaton naton ito, malilipay kita nga bahin kita han pamilya ni Jehova, ngan mag-i-enjoy gud kita ha aton kinabuhi.​—Basaha an 1 Juan 4:7.

KARANTAHON 88 Tutdui Ako han Imo Dalan

^ par. 5 Posible gud nga hi apostol Juan “an disipulo nga hinigugma ni Jesus.” (Juan 21:7) Salit bisan han batan-on pa hiya, sigurado nga damu an iya mag-opay nga kalidad. Paglabay hin mga katuigan, gin-gamit hiya ni Jehova ha pagsurat hin damu nga butang mahitungod ha gugma. Hihisgotan hini nga artikulo an pipira hito nga ginsurat ni Juan ngan kon ano an aton mahibabaroan tikang ha iya ehemplo.

^ par. 59 DISKRIPSYON HAN RETRATO: Usa nga busy nga ulo han pamilya nga nabulig ha mga biktima hin kalamidad, nasuporta ha bug-os-kalibotan nga buruhaton pinaagi han iya mga donasyon, ngan nag-iimbitar ha iba nga umapi ha ira pagsingba han pamilya.