Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

Hin-o an Hadi han Ginhadian han Dios?

Hin-o an Hadi han Ginhadian han Dios?

Gin-giyahan han Dios an pipira nga parasurat han Biblia basi isurat an pangirilal-an han Usa nga magigin Hadi han Ginhadian han Dios. Ini nga Magmarando

  • Pinili han Dios. “Ako mismo nagpalingkod han akon hadi . . . Ihahatag ko an mga nasud sugad nga imo panurundon ngan an mga sidsid han tuna sugad nga imo panag-iya.”​—Salmo 2:6, 8.

  • Manurunod ni Hadi David. “Usa nga bata an natawo ha aton, usa nga anak nga lalaki an iginhatag ha aton . . . An lukop han iya pagmando ngan an kamurayawan magigin waray kataposan, ha trono ni David ngan ha iya ginhadian basi ig-establisar ito hin marig-on.”​—Isaias 9:6, 7.

  • Matatawo ha Bethlehem. “O Bethlehem . . . , ha imo magtitikang an usa nga magigin magmarando . . . An iya pagkaharangdon maabot ha mga sidsid han tuna.”​—Micas 5:2, 4.

  • Isasalikway han mga tawo ngan papatayon. “Gintamay hiya, ngan ginhunahuna namon nga waray hiya pulos. . . . Ginbuno hiya tungod han amon pagtalapas; duro an iya pag-antos tungod han amon mga sayop.”​—Isaias 53:3, 5.

  • Babanhawon tikang ha mga patay ngan hihimayaon. “Diri mo ako babayaan ha Lubnganan. Diri mo papabay-an an usa nga maunungon ha imo nga makakita han buho. . . . May kalipay dida ha imo too nga kamot ha kadayonan.”​—Salmo 16:10, 11.

Hi Jesu-Kristo an Pinakakwalipikado

Ha bug-os nga kasaysayan han tawo, usa la nga persona an natugma han pangirilal-an han pinakakwalipikado nga Magmarando​—hi Jesu-Kristo. Ngani, usa nga anghel an nagsiring kan Maria nga iya nanay: ‘Ihahatag ha iya han Dios an trono ni David nga iya amay, ngan magigin waray kataposan an iya Ginhadian.’​—Lucas 1:31-33.

Hi Jesus waray magmando dinhi ha tuna. Lugod, magmamando hiya ha mga tawo sugad nga Hadi han Ginhadian han Dios didto ha langit. Kay ano nga hiya an pinakamaopay nga Magmarando? Tagda an ginbuhat ni Jesus han nakanhi hiya ha tuna.

  •   Interesado hi Jesus ha kaopayan han mga tawo. Ginbuligan ni Jesus an kalalakin-an ngan kababayin-an, kabataan ngan mga lagas, anoman an ira gintikangan o estado ha kinabuhi. (Mateo 9:36; Marcos 10:16) Han may nakimalooy ha iya nga may liprosi: “Kon karuyag mo, mahihimo mo ako nga limpyo,” nalooy hi Jesus ngan gintambal hiya.​—Marcos 1:40-42.

  • Gintutdoan kita ni Jesus kon paonan-o mapapalipay an Dios. Hiya nagsiring: “Diri niyo mahimo pagdunganon an pagpauripon ha Dios ngan ha Karikohan.” Nagsiring liwat hiya nga kinahanglan naton trataron an iba sugad han karuyag naton nga magin pagtratar ha aton. Dugang pa, iginpakita niya nga an Dios interesado diri la ha aton ginbubuhat kondi pati ha aton ginhuhunahuna ngan inaabat. Salit basi mapalipay an Dios, kinahanglan kontrolon naton an aton mga pagbati. (Mateo 5:28; 6:24; 7:12) Ginpabug-atan ni Jesus nga basi magin tinuod kita nga malipayon, kinahanglan hibaroan naton an mga iginpapabuhat ha aton han Dios ngan buhaton ito.​—Lucas 11:28.

  • Igintutdo ni Jesus an kahulogan han paghigugma ha iba. An pulong ngan buhat ni Jesus nakabantad gud ha kasingkasing han iya mga mamarati. “Nahipausa gud an mga tawo ha iya paagi han pagtutdo, kay nagtututdo hiya ha ira pariho hin tawo nga may awtoridad.” (Mateo 7:28, 29) Iya hira gintutdoan: “Higugmaa an iyo mga kaaway.” Igin-ampo pa ngani niya adton responsable han iya kamatayon: “Amay, pasayloa hira, kay diri hira maaram han ira ginbubuhat.”​—Mateo 5:44; Lucas 23:34.

Hi Jesus an pinakakwalipikado nga Magmarando; mabinuligon hiya ngan buotan. Pero san-o hiya magtitikang pagmando?