Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

 SEKSYON 8

Kon Nakakaeksperyensya hin Trahedya

Kon Nakakaeksperyensya hin Trahedya

“Nagrarayhak gud kamo, bisan kon ha halipot nga panahon bangin nagsasakit kamo tungod han magkalain-lain nga pagsari.”​—1 Pedro 1:6

Bisan kon ginbubuhat niyo an ngatanan basi magmalipayon an iyo pag-asawa ngan pamilya, mahimo mahitabo an diri ginlalaoman nga mga butang nga makakapasubo ha iyo. (Eklesiastes 9:11) An Dios mahigugmaon nga nabulig ha aton kon nakakaeksperyensya kita hin mga kakurian. Kon iyo iaaplikar an masunod nga mga prinsipyo han Biblia, malalamposan han iyo pamilya bisan an pinakamakuri nga mga sitwasyon.

 1 SARIG KAN JEHOVA

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: ‘Ipasa ha iya an ngatanan niyo nga kabaraka, kay napaid hiya ha iyo.’ (1 Pedro 5:7) Pirme hinumdumi nga diri an Dios an angay basulon ha iyo mga pagsari. (Santiago 1:13) Samtang nasarig kamo ha iya, bubuligan niya kamo ha pinakamaopay nga paagi. (Isaias 41:10) “Huwara an iyo kasingkasing ha atubangan niya.”​—Salmo 62:8.

Maliliaw liwat kamo kon babasahon ngan pag-aadman niyo an Biblia kada adlaw. Sugad nga resulta, maieksperyensyahan niyo kon paonan-o hi Jehova “nagliliaw ha aton ha ngatanan nga kasakitan.” (2 Corinto 1:3, 4; Roma 15:4) Nagsasaad hiya nga tatagan kamo han “kamurayawan han Dios nga labaw ha ngatanan nga pagsabot.”​—Filipos 4:6, 7, 13.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Pag-ampo kan Jehova nga buligan ka nga magin kalmado ngan makaghunahuna hin maopay

  • Turotimbanga an ngatanan nga imo mapipilian ngan pilia an pinakamaopay

2 ATAMANA AN IMO KALUGARINGON NGAN AN IMO PAMILYA

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “An kasingkasing han mainalam-agamon nakuha han hibaro; ngan an talinga han makinaadmananon namimiling han hibaro.” (Proberbios 18:15) Hibaroi an mga impormasyon nga makakabulig ha iyo ngan kon ano an inaabat ngan ginkikinahanglan han tagsa nga membro han iyo pamilya. Pakiistorya ha ira ngan pamatii hira.​—Proberbios 20:5.

Ano man kon namatyan kamo hin hinigugma? Ayaw pag-alang nga ipakita an imo inaabat. Hinumdumi nga bisan ‘hi Jesus nagtangis.’ (Juan 11:35; Eklesiastes 3:4) Importante liwat an igo nga pahuway ngan katurog. (Marcos 6:31) Mabulig ito nga magin masayon an paglampos ha makuri nga sitwasyon.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Batasana an pakiistorya ha imo pamilya basi kon magkaada problema, magigin komportable hira ha pakiistorya ha imo

  • Pakiistorya ha iba nga nakaeksperyensya hin pariho nga sitwasyon

 3 PAGPABULIG HA IBA

KON ANO AN GINSISIRING HAN BIBLIA: “An sangkay nahigugma ha ngatanan nga panahon; ngan an usa nga bugto natawo para ha kakurian.” (Proberbios 17:17) Karuyag bumulig han imo kasangkayan, pero bangin diri hira maaram kon ano an ira bubuhaton. Ayaw pag-alang ha pagsumat ha ira kon ano gud an imo ginkikinahanglan. (Proberbios 12:25) Pangaro liwat hin bulig ha mga nakakasabot han Biblia kon paonan-o iaaplikar an mga prinsipyo dida hito. An giya nga maihahatag nira tikang ha Biblia makakabulig gud ha imo.​—Santiago 5:14.

Makakarawat mo an bulig nga imo ginkikinahanglan kon regular ka nga makikig-upod ha mga may tinuod nga pagtoo ha Dios ngan nasarig ha iya mga saad. Maliliaw ka liwat kon mabulig ka ha mga nagkikinahanglan hin pagparig-on. Ig-istorya ha ira an imo pagtoo kan Jehova ngan an iya mga saad. Magin okupado pinaagi ha pagbulig ha iba nga nanginginahanglan, ngan ayaw ibulag an imo kalugaringon ha mga nahigugma ngan napaid ha imo.​—Proberbios 18:1; 1 Corinto 15:58.

KON ANO AN IMO MAHIHIMO:

  • Pag-istorya ha imo duok nga sangkay ngan tuguti hiya nga buligan ka

  • Magin espisipiko ngan tangkod mahitungod han imo mga panginahanglan