Pakadto ha sulod

Mga Instruksyon Para ha Katirok nga An Aton Kristiano nga Pagkinabuhi Ngan Ministeryo

Mga Instruksyon Para ha Katirok nga An Aton Kristiano nga Pagkinabuhi Ngan Ministeryo

Lista han mga Sulod

1. An Aton Kristiano nga Pagkinabuhi Ngan Ministeryo nga katirok pagdudumarahon uyon ha pagkasunod-sunod nga makikita ha An Aton Kristiano nga Pagkinabuhi Ngan Ministeryo​—Workbook Para ha Katirok ngan sumala ha masunod nga mga instruksyon. An ngatanan nga magwarali gin-aaghat nga makigbahin ha pagpresenta han mga toka han estudyante. Mahimo makigbahin an iba nga aktibo nga nakikig-upod ha kongregasyon kon nauyon hira han mga katutdoan ha Biblia ngan kon nagkikinabuhi hira uyon ha Kristiano nga mga prinsipyo.​—be p. 282.

INTRODUKSYON

 2. Usa ka minuto. Kada semana, katapos han kanta ngan pag-ampo, aaghaton han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo an interes han mamarati para ha masunod nga programa. Angay hiya magpokus ha mga punto nga mas magpapahimulos an kongregasyon.

MGA BAHANDI TIKANG HA PULONG HAN DIOS

  3. Pahayag: Napulo ka minuto. An tema ngan usa nga outline nga may duha o tulo nga importante nga punto igintatagana ha Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. Ini  nga pahayag itutoka ha usa nga tigurang o kwalipikado nga ministeryal nga surugoon. Kon usa nga bag-o nga libro ha Biblia an titikangan ha sinemana nga pagbasa ha Biblia, usa nga video an ipapasalida sugad nga introduksyon. Mahimo hisgotan han mamumulong kon ano an koneksyon han video ha tema. Kondi, kinahanglan niya siguruhon nga mahisgotan an mga punto nga gin-unabi ha workbook. Dugang pa, kon igintutugot han oras, kinahanglan niya gamiton hin maopay an mga retrato, nga gindisenyo basi pabug-atan an materyal nga kukobrehan. Puydi hiya mag-upod hin impormasyon tikang ha iba nga reperensya, pero siguruhon la nga makakabulig ito nga maipagawas an mga punto ha outline.

 4. Espirituwal nga mga Hiyas: Napulo ka minuto. Usa ini nga pakiana-ngan-baton nga bahin nga waray introduksyon o konklusyon. Pagdudumarahon ini hin usa nga tigurang o kwalipikado nga ministeryal nga surugoon. Kinahanglan igpakiana han nagdudumara an duha nga pakiana. Puydi liwat hiya magdesisyon kon babasahon ba o diri an mga teksto nga gin-unabi. Adton matatawag kinahanglan magkomento ha sulod hin 30 segundo o minos pa.

  5. Pagbasa ha Biblia: Upat ka minuto. Ini nga toka para ha estudyante pagdudumarahon hin usa nga brother. Kinahanglan basahon han estudyante an igintoka nga materyal nga waray uunabihon nga introduksyon o konklusyon. Mas tatagan hin atensyon han tsirman han katirok an pagbulig ha mga estudyante ha husto nga pagbasa, pagsabot han ginbabasa, kaabtik ha pagbasa, husto nga pagpabug-at han punto, pagburobag-o han tingog, angayan nga pag-undang, ngan pagin natural. Tungod kay diri parapriho an kahilaba han teksto nga babasahon, kinahanglan ikonsiderar han paramangno han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo an abilidad han mga estudyante nga tutokahan hini nga bahin.

MAGIN MAS EPEKTIBO HA MINISTERYO

 6. Kinse minutos. Ini nga seksyon han katirok gindisenyo basi tagan hin higayon an ngatanan nga magpraktis para ha ministeryo ngan mapauswag an ira abilidad ha pagsangyaw ngan pagtutdo. An magwarali puydi magdesisyon kon magtatanyag ba hiya hin publikasyon o video tikang ha aton Toolbox ha Pagpanutdo kon waray espisipiko nga instruksyon ha pagbuhat hito. Sugad nga bulig ha ministeryo, an sampol nga pakiistorya ha Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo ginbutangan hin “Ini nga Teksto Makikita ha Toolbox ha Pagpanutdo.” Aada na ha estudyante kon gagamiton niya ini ha iya toka o diri. Makikita ha workbook an oras han bahin han tagsa nga estudyante ngan, usahay, nagtatagana ito hin dugang nga instruksyon. Diri kinahanglan nga an mga estudyante magdugang hin impormasyon basi la maubos an nakatoka nga oras. An iba nga mga pasundayag nga gin-andam hin maopay mahimo matapos hin usa ka minuto o sobra pa antes han nakatoka nga oras. Kon kinahanglan, an mga tigurang mahimo hatagan hin toka para ha mga estudyante. May mga panahon nga labot han video han sampol nga pakiistorya, iba nga video an hihisgotan. Ini nga bahin pagdudumarahon hin usa nga tigurang o kwalipikado nga ministeryal nga surugoon.

 7. Mga Video han Sampol nga Pakiistorya: An mga video han sampol nga pakiistorya ipapasalida ngan paghihisgotan ha panapanahon. Ini nga mga video magpapakita han siyahan nga pagbisita ngan usa nga pagbalik-bisita. Ini nga bahin pagdudumarahon han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo.

 8. Siyahan nga Pagbisita: Ini nga bahin mahimo igtoka ha bugto nga lalaki o babaye. An kabulig kinahanglan kapariho hin sekso o kapamilya. An estudyante ngan an iya kaupod mahimo lumingkod o tumindog. Kinahanglan gumamit an estudyante hin katalahoran nga angayan ha lugar. An sampol nga pakiistorya ha Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo kinahanglan gamiton sugad nga pundasyon han pag-istorya.

 9. Pagbalik-Bisita: Ini nga bahin mahimo igtoka ha bugto nga lalaki o babaye. An kabulig kinahanglan kapariho hin sekso. (km 5/97 p. 2) An estudyante ngan an iya kabulig mahimo lumingkod  o tumindog. An estudyante angay magpasundayag kon ano an yayaknon kon magbabalik-bisita ha usa nga nagpakita hin interes ha siyahan nga pagbisita. An sampol nga pakiistorya ha Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo kinahanglan gamiton sugad nga pundasyon han pag-istorya.

 10. Pagdumara hin Pag-aram: Ini nga bahin mahimo igtoka ha bugto nga lalaki o babaye. An kabulig kinahanglan kapariho hin sekso. (km 5/97 p. 2) An estudyante ngan an iya kabulig mahimo lumingkod o tumindog. Hini nga toka, kinahanglan ipasundayag an bahin han pag-aram ha Biblia ha paagi nga nagtikang na. Diri na kinahanglan hin introduksyon o konklusyon labot la kon an estudyante ginbabantayan ha usa hini nga gin-aadman nga mga punto. Diri kinahanglan basahon an bug-os nga igintoka nga reperensya, pero mahimo ini buhaton. Kinahanglan pabug-atan an maopay nga mga abilidad ha pagtutdo.

 11. Pahayag: Ini nga bahin itutoka ha usa nga brother ngan ihahatag sugad nga pahayag ha kongregasyon.

PAGKINABUHI SUGAD NGA MGA KRISTIANO

 12. Katapos hin kanta, an masunod nga 15 minutos hini nga seksyon amo an usa o duha nga bahin nga gindisenyo basi buligan an mga mamarati nga maiaplikar an Pulong han Dios. Gawas la kon may iba nga instruksyon, ini nga mga bahin mahimo igtoka ha mga tigurang o kwalipikado nga ministeryal nga mga surugoon, labot la han lokal nga mga panginahanglan nga dudumarahon hin tigurang.

  13. Pag-aram ha Biblia han Kongregasyon: Trenta minutos. Itutoka ini ha usa nga kwalipikado nga tigurang. (Kon gutiay la an mga tigurang, mahimo magtoka hin kwalipikado nga mga ministeryal kon kinahanglan.) Kinahanglan siguruhon han lawas han mga tigurang kon hin-o an kwalipikado ha pagdumara han Pag-aram ha Biblia han Kongregasyon. An mga gin-aprobaran kinahanglan magdumara hin maopay basi eksakto ha oras an pag-aram, mapabug-atan an importante nga mga teksto, ngan mabuligan an ngatanan nga maapresyar an praktikal nga bili han ginkobrehan nga mga punto. Makakabiling hira hin mapulsanon nga mga prinsipyo kon rirepasuhon nira an iginpublikar nga instruksyon may kalabotan ha kon paonan-o magdudumara han Pag-aram ha Barantayan. Kon nakobrehan na hin maopay an nakatoka nga aradman, diri na kinahanglan paihaon an pag-aram. Kon posible, iba-iba an magdudumara ngan magbabasa ha kada semana. Kon an tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo magsiring nga pahaliputon an pag-aram, an nagdudumara an magdidesisyon kon paonan-o pahahaliputon an pag-aram. Mahimo niya pilion nga diri ipabasa an pipira nga parapo.

KONKLUSYON

  14. Tulo ka minuto. Rirepasuhon han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo an espisipiko nga mapulsanon nga mga punto nga ginhisgotan ha katirok. Kinahanglan liwat niya unabihon an hihisgotan ha sunod nga semana. Mahimo niya ipahibaro an ngaran han mga estudyante nga may toka ha sunod nga semana, kon may oras pa. Gawas la kon may iba nga instruksyon, an importante nga mga pahibaro ngan importante nga mga surat para ha kongregasyon kinahanglan basahon han tsirman durante han iya konklusyon. An rutina nga impormasyon, sugad han normal nga kahikayan ha pagsangyaw ngan eskedyol ha paglimpyo, diri kinahanglan ipahibaro ha entablado pero ipapaskin ito ha information board. Kon kukulangon an panahon para ha mga pahibaro o surat nga angay basahon ha oras nga igintagana para ha konklusyon, an tsirman kinahanglan maghangyo hin abanse ha mga kabugtoan nga may mga toka ha seksyon nga Pagkinabuhi Sugad nga mga Kristiano nga pahaliputon an ira bahin. (Kitaa an  parapo 13 ngan  17.) Tatapuson an katirok pinaagi hin kanta ngan pag-ampo.

 MAGIN MAS EPEKTIBO HA PAGBASA NGAN PAGTUTDO

 15. Kinahanglan dad-on han tagsa nga estudyante an Pagtutdo nga brosyur, nakaimprinta man o elektroniko, ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. Kinahanglan gamiton han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo an brosyur sugad nga basihan ha paghatag hin kumendasyon ngan sagdon. Kinahanglan ig-aplikar han tagsa nga estudyante an gin-aadman nga punto nga makikita ha parenteses kasapit ha toka ha Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. An seksyon han brosyur nga “Igrekord an Imo Pag-uswag” gindisenyo para magamit han estudyante ngan diri ito angay markahan han tsirman.

KUMENDASYON NGAN SAGDON

  16. Katapos han tagsa nga bahin han mga estudyante, an tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo may-ada diri malahos hin usa ka minuto basi maghatag hin kumendasyon ngan sagdon nga iginbase ha Pagtutdo nga brosyur. Kon gin-uunabi han tsirman an toka han estudyante, diri niya iuupod an gin-aadman nga punto. Pero, katapos han bahin han estudyante ngan katapos hiya tagan hin pipira nga kumendasyon, mahimo unabihon han tsirman an gin-aadman nga punto ngan kon kay ano nga masisiring nga maopay an pagkadumara hito han estudyante, o may pagkabuotan nga isasaysay han tsirman kon kay ano nga angay hatagan hin dugang nga atensyon han estudyante ito nga punto. Mahimo liwat komentohan han tsirman an iba nga aspekto han pasundayag kon para ha iya magpapahimulos hito an estudyante o an mamarati. An dugang nga mapulsanon nga sagdon nga iginbase ha Pagtutdo nga brosyur o ha Eskwelahan ha Ministeryo nga libro mahimo ihatag ha pribado katapos han katirok o ha iba nga panahon, may kalabotan man ito ha igintoka nga gin-aadman nga punto o ha iba nga gin-aadman nga punto.​—Para ha dugang nga impormasyon may kalabotan han papel han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo ngan han papel han kabulig nga magsaragdon, kitaa an  parapo 17,  22, ngan  24.

ORAS

     17. Diri angay lumahos ha oras an mga bahin o an ngatanan nga iyayakan han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. Bisan kon waray unabiha ha oras han tagsa nga bahin an “o minos pa,” diri na kinahanglan paihaon an bahin kon nakobrehan na hin maopay an aradman bisan kon waray pa matapos an oras nga nakatoka para hito. An mga estudyante kinahanglan paundangon hin mataktika kon tapos na an nakatoka nga oras. Kon lumahos ha oras an iba nga may bahin, angay hira sagdonan ha pribado han kabulig nga magsaragdon. (Kitaa an  parapo 24.) An kahilawig han bug-os nga katirok, upod na an mga kanta ngan pag-ampo, 1 ka oras ngan 45 minutos.

BISITA HAN PARAMANGNO HAN SIRKITO

 18. Kon bisita han paramangno han sirkito ha kongregasyon, kinahanglan sundon an programa ha Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo gawas la han masunod: An Pag-aram ha Biblia han Kongregasyon ha seksyon nga Pagkinabuhi Sugad nga mga Kristiano liliwanan han 30 minutos nga service talk han paramangno han sirkito. Antes han service talk, rirepasuhon han tsirman han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo an katatapos pa la nga programa, hihisgotan an programa para ha sunod nga semana, uunabihon an importante nga mga pahibaro, babasahon an importante nga mga surat, ngan katapos tatawagon an paramangno han sirkito. Pagkatapos han service talk, tatapuson han paramangno han sirkito an katirok pinaagi hin kanta nga iya ginpili. Mahimo hiya maghangyo hin iba nga brother nga mag-aampo ha pagtapos han katirok. Waray pagdudumarahon nga dugang nga klase ha linggwahe han kongregasyon durante han pagbisita han paramangno han sirkito. An usa nga grupo mahimo magdumara hin mga katirok bisan kon bisita han paramangno han sirkito ha host nga kongregasyon. Pero kinahanglan tumampo an grupo ha host nga kongregasyon para ha service talk han paramangno han sirkito.

 SEMANA HAN ASEMBLEYA O KOMBENSYON

 19. Waray dudumarahon nga mga katirok an kongregasyon ha semana han asembleya o kombensyon. An nakaeskedyol nga materyal para ha mga katirok hito nga mga semana kinahanglan adman hin personal o sugad nga pamilya.

SEMANA HAN MEMORYAL

 20. Kon an Memoryal mahituman ha Lunes, Martes, Mierkoles, Huwebes o Biernes, waray paghihimoon nga Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. Syempre, kinahanglan la gihap himoon an mga katirok para ha pagsangyaw ha adlaw han Memoryal.

PARAMANGNO HAN KATIROK HA PAGKINABUHI NGAN MINISTERYO

 21. An lawas han mga tigurang magpipili hin tigurang nga magigin paramangno han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. Responsabilidad niya nga siguruhon nga ini nga katirok organisado ngan nadudumara uyon hini nga mga instruksyon. Kinahanglan hiya magkaada maopay nga komunikasyon ha kabulig nga magsaragdon. Kon may-ada na Workbook Para ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo, itutoka han paramangno han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo an mga bahin han mga estudyante para han duha ka bulan. (Kitaa an  parapo 5-11.) An mga toka han estudyante kinahanglan ihatag hin diri maminos tulo ka semana antes han petsa han pagdumara han iya bahin gamit an Our Christian Life and Ministry Meeting Assignment (S-89) nga porma.

TSIRMAN HAN KATIROK HA PAGKINABUHI NGAN MINISTERYO

  22. Kada semana, usa nga tigurang an magigin tsirman para ha bug-os nga Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo. (Kon gutiay la an mga tigurang, mahimo magtoka hin kwalipikado nga mga ministeryal kon kinahanglan.) Responsabilidad niya nga iandam an introduksyon ngan konklusyon ngan paghisgotan an video han sampol nga pakiistorya. Ipapakilala liwat niya an ngatanan nga bahin, ngan depende ha kadamu han tigurang, mahimo igtoka ha iya an iba nga bahin ha katirok. Kinahanglan halipot gud an mga komento ha butnga han mga bahin. An lawas han mga tigurang an magdidesisyon kon hin-o ha mga tigurang an kwalipikado para hini nga toka. An kwalipikado nga mga tigurang an tutokahan sugad nga mga tsirman ha panapanahon. Depende ha lokal nga kahimtang, an paramangno han Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo mahimo gamiton hin mas agsob sugad nga tsirman han katirok kay ha iba nga kwalipikado nga tigurang. Kon an usa nga tigurang kwalipikado ha pagdumara hin Pag-aram ha Biblia han Kongregasyon, posible nga kwalipikado hiya nga magin tsirman han katirok. Kondi, alayon hinumdumi nga responsabilidad han tigurang nga gintokahan sugad nga tsirman an paghatag hin mahigugmaon ngan mapulsanon nga kumendasyon ngan sagdon ha gintokahan nga mga estudyante. Responsabilidad gihap han tsirman nga siguruhon nga matatapos an katirok ha eksakto nga oras. (Kitaa an  parapo 14 ngan  17.) Kon karuyag han tsirman ngan kon may-ada man espasyo, mahimo magbutang hin mikropono nga may stand ha entablado basi maipakilala niya an sunod nga bahin samtang napwesto na ha podyum an brother nga may bahin. Sugad man, mahimo nga nakalingkod an tsirman ha usa nga lamesa ha entablado samtang nagbabasa an estudyante han Biblia ngan durante han Magin Mas Epektibo ha Ministeryo nga seksyon han katirok. Makakabulig ini basi diri makarag an oras.

KOORDINETOR HAN LAWAS HAN MGA TIGURANG

 23. An koordinetor han lawas han mga tigurang o an usa nga tigurang nga nabulig ha iya an nagtutoka han ngatanan nga bahin ha katirok gawas la han mga toka han estudyante. Kaupod hini an pagtoka han magigin tsirman han katirok para ha tagsa nga semana tikang ha mga gin-aprobaran han lawas han mga tigurang. Ha bulig han paramangno han Katirok ha Pagkinabuhi  Ngan Ministeryo, kinahanglan siguruhon han koordinetor han lawas han mga tigurang nga nakapaskin ha information board an usa nga kopya han eskedyol para han bug-os nga katirok.

KABULIG NGA MAGSARAGDON

   24. Kon posible, usa nga tigurang nga eksperyensyado ha pagpahayag an angay pilion para hini nga toka. Responsabilidad han kabulig nga magsaragdon an paghatag hin pribado nga sagdon, kon kinahanglan, ha mga tigurang ngan mga ministeryal nga surugoon may kalabotan ha ira pagdumara hin bisan ano nga bahin ha pagpahayag, upod na hini an mga bahin ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo, pahayag publiko, ngan pagdumara o pagbasa ha Pag-aram ha Barantayan o Pag-aram ha Biblia han Kongregasyon. (Kitaa an  parapo 17.) Kon damu an tigurang ha kongregasyon nga kwalipikado magpahayag o magtutdo, puydi iba-iba nga tigurang an magin kabulig nga magsaragdon kada tuig. An kabulig nga magsaragdon diri man kinahanglan magsagdon dayon katapos han tagsa nga toka.

DUGANG NGA KLASE

 25. Depende ha kadamu han estudyante, an mga kongregasyon mahimo magkaada dugang nga mga klase para ha mga estudyante. Kinahanglan kwalipikado nga magsaragdon an magdudumara han tagsa nga dugang nga klase, usa nga tigurang kon posible. Kon kinahanglan, usa nga kwalipikado gud nga ministeryal nga surugoon an mahimo tokahan. An lawas han mga tigurang an magdidesisyon kon hin-o an magdudumara hini nga responsabilidad ngan kon angay magsurosaliwan hini nga toka. Kinahanglan sundon han magsaragdon an mga instruksyon ha  parapo 16. Kon may-ada dugang nga klase, hahangyoon an mga estudyante nga kumadto ha bulag nga kwarto pagkatapos han Espirituwal nga mga Hiyas ha seksyon nga Mga Bahandi Tikang ha Pulong han Dios. Kinahanglan hira bumalik ngan tumampo ha iba nga kabugtoan katapos han seksyon nga Magin Mas Epektibo ha Ministeryo. Kon paghihisgotan an usa nga video, an aadto ha dugang nga klase magkikita o mamamati hito nga paghisgot tikang ha lokasyon han dugang nga klase, kon mahihimo. Kon diri, an magsaragdon an magdudumara han video ngan pakighisgot gamit an usa nga gadyet.

MGA VIDEO

 26. Pinili nga mga video an ipapasalida durante han katirok. An mga video para ha katirok ha midweek makukuha ha JW Library® nga app ngan maaakses gamit an iba-iba nga gadyet. Ha panapanahon, an mga video han sampol nga pakiistorya mahimo ipasalida ha mga katirok para ha pagsangyaw kon naipasalida na ini ha Katirok ha Pagkinabuhi Ngan Ministeryo.