Pakadto ha sulod

PAKIANA HAN MGA BATAN-ON

Paonan-o Ko Magagamit hin Maopay an Akon Panahon?

Paonan-o Ko Magagamit hin Maopay an Akon Panahon?

 Kay ano nga importante nga gamiton hin maopay an imo panahon?

 • An panahon pariho hin kwarta. Kon karagan mo ito, waray ka na magagamit kon kinahanglan mo na. Pero kon badyeton mo an imo panahon siring pa, may masasalin ka pa basi mahimo an mga butang nga nalilipayan mo!

  Prinsipyo han Biblia: “An hubya nga tawo may mga hingyap, kondi waray hiya bisan ano, pero an maduruto nga tawo matatagbaw gud.”—Proberbios 13:4.

  Hinumdumi: Kon gagamiton mo hin maopay an imo panahon, magkakaada ka dugang nga kagawasan.

 • An pag-eskedyol hin maopay han imo panahon usa nga abilidad nga imo pagkikinahanglanon pag-adulto mo. Puydi pa ngani ito makabulig nga makapabilin ka ha imo trabaho, o mawad-an hin trabaho kon waray ka hito. Ngani, kon may negosyo ka, maruruyag ka ba ha empleyado nga pirme late nasulod ha trabaho?

  Prinsipyo han Biblia: “An tawo nga matinumanon ha pinakagutiay matinumanon liwat ha daku.”—Lucas 16:10.

  Hinumdumi: An abilidad ha pag-eskedyol hin maopay han imo panahon may iginsusumat kon ano ka nga klase hin tawo.

Oo, diri masayon an pag-eskedyol hin maopay han panahon. Tagda an pipira nga ulang.

Ulang #1: Kasangkayan

“Kon gin-aagda ako han akon kasangkayan nga umupod ha ira, kaurogan nga naupod ako bisan kon waray gud ako panahon. Naghuhunahuna ako, ‘Mahuhuman ko man dayon an akon mga hirimoon pag-uli ko.’ Diri ito pirme nahitatabo, ngan maraot gud an nagigin resulta.”—Cynthia.

Ulang #2: Hilangkagan

“An TV pariho hin vacuum. Baga hin ginsusuyop ka hito pinaagi han mga kiritaon ngan pelikula, nga makuri gud likyan.”—Ivy.

“Damu nga oras an akon nakakarag ha pagginamit han akon tablet. Nakukonsensya ako kon an nakakapaundang la ha akon amo an kaubos han battery.”—Marie.

Ulang #3: Paglinangay-langay

“Diri ko dayon ginhihimo an akon mga asaynment ha klase ngan an iba pa nga kinahanglan ko himoon. Ginkakaragan ko an akon panahon ha mga butang nga waray pulos tubtob ha punto nga kinahanglan ko na apurahon an pagtapos han akon asaynment—diri gud ito maopay nga paggamit han panahon.”—Beth.

Kon gagamiton mo hin maopay an imo panahon, magkakaada ka dugang nga kagawasan

 An puydi mo himoon

 1. Ilista an kinahanglan mo buhaton. Upod hito an imo mga trabahoon ha balay ngan mga asaynment. Isurat kon ano kadaku nga panahon an imo kinahanglan para ha tagsa nga buruhaton.

  Prinsipyo han Biblia: ‘Siguroha niyo an mas importante nga mga butang.’—Filipos 1:10.

 2. Ilista an mga buruhaton nga karuyag mo himoon ha imo bakante nga panahon. Puydi iupod hini an mga buruhaton sugad han paggamit hin social network ngan pagkita hin TV. Isurat liwat kon pira ka oras an imo gagamiton para ha tagsa nga buruhaton.

  Prinsipyo han Biblia: “Padayon kamo nga maglakat hin maaramon . . . , nga ginagamit ha pinakamaopay nga paagi an iyo panahon.”—Colosas 4:5.

 3. Pagplano. Kitaa utro an imo mga iginlista. Eksakto ba nga panahon an imo iginsurat para ha importante nga mga buruhaton? Kinahanglan ba ibanan an panahon nga imo ginagamit para ha kaliawan?

  Tip: Ilista an imo mga buruhaton kada adlaw, ngan butangi hin tsek an tagsa nga buruhaton nga natatapos mo.

  Prinsipyo han Biblia: “An mga plano han mga maduruto sigurado nga magriresulta hin kalamposan.”—Proberbios 21:5.

 4. Tumana an imo ginplano. Tinuod, may mga panahon nga kinahanglan diri mo karawaton an usa nga imbitasyon para matapos mo an importante nga mga buruhaton. Pero ha urhi, maoobserbaran mo nga mas damu an imo bakante nga panahon—ngan mas mag-i-enjoy ka hito.

  Prinsipyo han Biblia: “Magin mauyatom kamo, ayaw paglangaylangay ha iyo buruhaton.”—Roma 12:11, footnote.

 5. Pagpahayahay—pero kahuman na han imo buruhaton. “Danay, gintatapos ko an duha han mga buruhaton nga akon iginlista,” siring han batan-on nga hi Tara, “katapos naghuhunahuna ako, ‘Okey, puydi na ako magkita hin TV hin 15 minutos, katapos magpapadayon ako pagtrabaho.’ Pero an 15 minutos nagigin 30, ngan an 30 minutos nagigin usa ka oras, ngan diri ko napapansin nga duha ka oras na ngay-an an akon nakakarag pagkinita hin TV!”

  Ano an solusyon? Hunahunaa an pagpahalibway sugad nga premyo tungod kay natapos mo an imo mga buruhaton—diri sugad nga bahin han imo rutina kada adlaw.

  Prinsipyo han Biblia: “Waray na mas maopay pa para ha tawo kay han . . . malipay ha iya ginpinanigurohan pagtrabaho.”—Eclesiastes 2:24.