Pakadto ha sulod

Pagtoo Ngan Pagsingba

Relihiyon

Parapriho La ba an Ngatanan nga Relihiyon? Ngatanan ba Ito Tipakadto ha Dios?

Iginpapakita han Biblia an duha nga butang nga nagbabaton hito nga pakiana.

Importante ba nga Magin Bahin hin Usa nga Organisado nga Relihiyon?

Puydi ba singbahon han usa nga tawo an Dios ha iya la kalugaringon nga paagi?

Ano an Sala?

Mas seryoso ba an iba nga sala?

Hin-o an Antikristo?

Tiabot pa la ba hiya, o inabot na hiya?

Pag-ampo

Kay Ano nga Kinahanglan Mag-ampo? Babatunon ba Ako han Dios?

Nakadepende ha imo kon babatunon ba han Dios an imo mga pag-ampo.

Paonan-o Mag-aampo—An Amay Namon ba an Pinakamaopay nga Paagi hin Pag-ampo?

An pag-ampo ba nga Amay Namon amo la an ginkakarawat han Dios?

Dapat ba Ako Mag-ampo ha mga Santos?

Hibaroi an ginsisiring han Biblia kon kan kanay kita dapat mag-ampo.

Katalwasan

Paonan-o Kita Gintatalwas ni Jesus?

Kay ano nga kinahanglan makimalooy hi Jesus naton para ha aton? An pagtoo la ba kan Jesus an kinahanglan naton basi matalwas kita?

Ha Ano nga Paagi an Halad ni Jesus Nagin “Lukat Para ha Damu”?

Paonan-o an lukat nagin pantubos tikang ha sala?

Ano an Bawtismo?

Paonan-o ngan san-o angay bawtismohan an usa nga tawo? An bawtismo ba nagwawara han sala? Ano an kaibahan han bawtismo ngan bunyag?

Sala Ngan Pagpasaylo

Ano an Sala?

Mas seryoso ba an iba nga sala?

Ano an Karuyag Sidngon han “Mata Para ha Mata”?

An balaud ba nga “mata para ha mata” nag-aaghat ha pagbulos basi makarawat an hustisya?

Relihiyoso nga Buruhaton

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Paghatag hin Ikanapulo?

Bangin mahipausa ka han kaibahan han tinuod nga ginsisiring han Biblia ngan han mga ginhuhunahuna han iba.

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Pagpuasa?

Ha ano nga mga kahimtang nagpuasa an pipira ha panahon han Biblia? Ginsusugo ba an mga Kristiano nga magpuasa?

Ano an Ginsisiring han Biblia Mahitungod ha Paghatag?

Ano nga paghatag an nakakapalipay ha Dios?