Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee?

Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee?

Yan oosettiyaabaa baada be’a.

 

Gujjada Eranawu

HA WODIYAN YIHOOWA SHENIYAA POLIYAAGEETI OONEE?

Yihoowa Markkatu Kawotettaa Addaraashay Aybissi, Qassi Waani Keexettii?

Nu goynuwaa sohuwaa SHiiquwaa Addaraashaa geetettiyoy aybissee? Ha SHiiquwaa Addaraashaa gubaa’eta waati maaddiyaakko akeeka.

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Xoossaayyo Dirijjitee De’iyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafay tumu Kiristtaaneti daraajjayettana koshshiyoy aybissakko, qassi eti daraajjayettiyoy ayba ogiyaanakko yootees.