Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yesuusa Hayquwaa Hassaya

Yesuusa Hayquwaa Hassaya

Yihoowa Markkati Yesuusi azazidoogaadan layttan layttan a hayquwaa hassayoosona. (Luqaasa 22:19, 20) Ha keehi koshshiya hanotaa nunaara issippe hassayanaadan nena shoobboos. Yesuusa de’oynne hayqoy nena waati maaddiyaakko neeni akeekana.

 

Gujjada Eranawu

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA!

Mishiraachoy Aybee?

Xoossaappe yiya mishiraachoy aybakko, hegee keehi koshshiyoy aybissakko, qassi nuuni ay oottana koshshiyaakko tamaara.