Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yesuusa Hayquwaa Hassaya

Yesuusa Hayquwaa Hassaya

Yihoowa Markkati Yesuusi azazidoogaadan layttan layttan a hayquwaa hassayoosona. (Luqaasa 22:19, 20) Ha keehi koshshiya hanotaa nunaara issippe hassayanaadan nena shoobboos. Yesuusa de’oynne hayqoy nena waati maaddiyaakko neeni akeekana.