Konttenttiyaa bessa

Layttan Layttan SHiiqiyo Gita SHiiqota

Layttan Layttan SHiiqiyo Gita SHiiqota

Hagee Yihoowa Markkati giigissido, Yihoowa Markkata—Mishiraachchuwaa Yootanawu Giigettidaageeta giyo biiduwaappe ekettidaagaa.