Konttenttiyaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Naxan Tamaaranawu

Geeshsha Maxaafaabaa woy Yihoowa Markkatubaa loytta eranawu koyay? Koyikko, hagaappe kaallidi deˈiya qitsiyaa kunttiyoogan ne heeran deˈiya issi Yihoowa Markkay nena Geeshsha Maxaafaa tamaarissanaadan oychchana danddayaasa.

Neeni he qitsiyan kunttidoogaa Geeshsha Maxaafaa naxan tamaaranawu oychchidoogaa xallawu goˈettana. HegeeKumetta Saˈan Xuuraa Naagiyo Maaraara maayettiyaaba.

Coronavirus (COVID-19) Alert: In many areas, we have suspended our in-person visits and public meetings. Please include your telephone number when you complete this form and a Witness in your area will contact you.