Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Geeshsha Maxaafaa Xanna’ana Koshshiyoy Aybissee?

Metiya oyshatuyyo Geeshsha Maxaafay yootiyo zaaruwaa akeeka.

 

See Also

NUBAA

Geeshsha Maxaafaa Tamaaranau

Neeyyo injjetiya wodiyaaninne sohuwan Geeshsha Maxaafaa naxa tamaara.