Konttenttiyaa bessa

Geeshsha Maxaafaa Naxan Tamaaranau

Geeshsha Maxaafaabaa loytta eranau koyay? Koyikko, nunaara Geeshsha Maxaafaa ne son naxan tamaarana danddayaasa. Hagaappe kaallidi de’iya qitsiyaa kunttada Geeshsha Maxaafaa tamaaranau oychana danddayaasa