Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Naxan Tamaaranau

Geeshsha Maxaafaabaa loytta eranau koyay? Koyikko, nunaara Geeshsha Maxaafaa ne son naxan tamaarana danddayaasa. Hagaappe kaallidi de’iya qitsiyaa kunttada Geeshsha Maxaafaa tamaaranau oychana danddayaasa