Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 154

Nuuni Genccana Bessees

Nuuni Genccana Bessees

Duuqqa:

(Maatiyoosa 24:13)

 1. Waani genccanee?

  Yesuusi go metoy yiyoode.

  I waayettiyoode,

  Demmana ufayssaa qoppiis.

  I loytti qoppobay,

  Xoossay immanabaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni genccana bessees.

  Ammanuwaa minttana.

  A siiquwan ammanettoos.

  Yaakko, wurssettay gakkanawu genccoos.

 2. Metoynne waayee

  Gakkin nu azzanikkokka,

  Hegan afuxxiiddi,

  Nu demmana deˈuwaa qoppoos.

  He deˈuwaa demmanawu,

  Nu minnana bessees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni genccana bessees.

  Ammanuwaa minttana.

  A siiquwan ammanettoos.

  Yaakko, wurssettay gakkanawu genccoos.

 3. Hidootaa naagoos,

  Mule sirennan, yayyennan.

  Yihoowa gallassaa

  Naagiiddi minni oottana.

  He gallassay matiis.

  Yaakko, ane genccoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni genccana bessees.

  Ammanuwaa minttana.

  A siiquwan ammanettoos.

  Yaakko, wurssettay gakkanawu genccoos.

(Qassi Oos. 20:19, 20; Yaaq. 1:12; 1 PHe. 4:12-14 xeella.)