Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 152

Nu Wolqqaa, Nu Hidootaa, Nu Qatuwaa

Nu Wolqqaa, Nu Hidootaa, Nu Qatuwaa

Duuqqa:

(Leemiso 14:26)

 1. Yihoowa nu’wawu, alˈˈo hidootaa

  nuussi immadasa.

  Hara’sawu yootana koyoos

  ha alˈˈo hidootaa.

  SHin nu hirggiyo, azzaniyo wode

  issi issitoo yayyoos,

  Nuna ufayssiya hidootaa

  hassayennan aggoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wolqqa, hidoota,

  ne nuussi qato.

  Nuussi pacciyaabaa kunttaasa.

  Sabbakin, tamaarssin,

  nu nenan zemppoos

  neenikka nuna maaddaasa.

 2. Yihoowa nu’wawu, nuna minttarkkii

  dogennaadan maadda,

  Metuwan nu unˈˈettiyo wode

  nuna minttettaasa.

  Ha ufayssiya qofay minttettin

  nu hidootaa dogokko,

  Ne sunttaabaa yootanaadan

  hegee nuna minttees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu wolqqa, hidoota,

  ne nuussi qato.

  Nuussi pacciyaabaa kunttaasa.

  Sabbakin, tamaarssin,

  nu nenan zemppoos

  neenikka nuna maaddaasa.

(Qassi Maz. 72:13, 14; Lee. 3:5, 6, 26; Erm. 17:7 xeella.)