Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 151

Xoossaa Naati Qoncciyoogaa

Xoossaa Naati Qoncciyoogaa

Duuqqa:

(Roome 8:19)

 1. Xoossay doorido xilloti

  Qoncciyo wodee matiis.

  Ayyaanan yeletta eti

  Godaara haarana.

  (AZMAACHIYAA)

  Bantta Godaa Yesuusaara

  Eti qonccoosona.

  Yaatidi aara xoonana

  A woytuwaa shaakkana.

 2. Etappe attiday matan

  A xeessaa siyana.

  Kawonne godatu Goday

  Ubbata shiishshana.

  (AZMAACHIYAA)

  Bantta Godaa Yesuusaara

  Eti qonccoosona.

  Yaatidi aara xoonana

  A woytuwaa shaakkana.

  (PINUWAA)

  Xoossaa naati Yesuusaara

  olan hashetana.

  Dorssaayyo macho gidiyoogee

  mer‘nawu ufayssiyaaba.

  (AZMAACHIYAA)

  Bantta Godaa Yesuusaara

  Eti qonccoosona.

  Yaatidi aara xoonana

  A woytuwaa shaakkana.

(Dane. 2:34, 35; 1 Qor. 15:51, 52; 1 Tas. 4:15-17kka xeella.)