Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 150

Minnidi Haggaaziyoogaa

Minnidi Haggaaziyoogaa

Duuqqa:

(Maatiyoosa 9:37, 38)

 1. Nuussi koshshiya ufayssiyaabaa

  Maaddiyaabaakka Yihooway erees.

  Nu diyo wodiyan awu haggaaziyo

  Daro ogiyaa i giigissiis.

  (AZMAACHIYAA)

  Saluwan diya nu Xoossawu,

  Minnidi oottoos.

  Maadoy koshshiyo heeri nu biidi,

  siiquwan maaddana.

 2. Ubba biittan oottiyoobi dees.

  Maadoy koshshiyo sohuwan maaddoos.

  Qarettiyoogaa asawu bessoos.

  Maaddiya zoriyaa etawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saluwan diya nu Xoossawu,

  Minnidi oottoos.

  Maadoy koshshiyo heeri nu biidi,

  siiquwan maaddana.

 3. Nu heerankka harasankka,

  Goyno sohuwaa keexuwan loohoos.

  Hara qaalaa tamaaridi

  Mishiraachuwaakka ubbawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saluwan diya nu Xoossawu,

  Minnidi oottoos.

  Maadoy koshshiyo heeri nu biidi,

  siiquwan maaddana.

(Yoh. 4:35; Oos. 2:8; Roo. 10:14kka xeella.)