Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 149

Wozuwaa Gishshawu Galatiyoogaa

Wozuwaa Gishshawu Galatiyoogaa

Duuqqa:

(Luqaasa 22:20)

 1. Godaa, Xoossaa Yihoowawu,

  ne kehobawu ubbawu

  Ne gita siiquwaa gishshawu

  ne sinttan eqqida.

  Neeni siiqiyo Naˈaa deˈoy

  nuna ashshees.

  Ne immido he yarshshuwaappe

  aadhiyaabi baawa.

  (AZMAACHIYAA)

  I nu gishshawu giidi hayqqiis.

  Nu a suuttan wozettida.

  Wozanappe,

  Yihoowa nu mer-mer‘nawu galateettees.

 2. Yesuusi eeno gi dosan

  bana yarshshiis.

  Nagari baynna deˈuwaa

  siiquwan nuussi immiis.

  I ashshanawu haa yeennaakko

  hidooti baa.

  SHin haˈˈi hayquwaappe attidi,

  merinawu daana.

  (AZMAACHIYAA)

  I nu gishshawu giidi hayqqiis.

  Nu a suuttan wozettida.

  Wozanappe,

  Yihoowa nu mer-mer‘nawu galateettees.

(Ibr. 9:13, 14; 1 PHe. 1:18, 19kka xeella.)