Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 146

Hegaa Tawu Oottideta

Hegaa Tawu Oottideta

Duuqqa:

(Maatiyoosa 25:34-40)

 1. Yesuusawu giigida tiyettaageetuura

  minni oottoosona hara dorssati.

  Eta minttettanawu,

  maaddanawu oottiyoobaa

  Yesuusi woytoy bessiyoobadan xeellees.

  (AZMAACHIYAA)

  “Eta maaddiyo wode, tana maaddeeta.

  Etawu oottiyo wode, taassi ootteeta.

  Etawu daafurobaa tawu daafureeta.

  Etawu oottobay taassi oottobaa.

  Etawu oottiyo wode, taassi ootteeta.”

 2. “Namisettin saamettin tana maaddideta,

  minttettanawu eesotidi yiideta.”

  Eti, “Awude oottidoo?”

  yaagi oychana.

  Yaagin, Kawoy etawu gaasuwaa yootana:

  (AZMAACHIYAA)

  “Eta maaddiyo wode, tana maaddeeta.

  Etawu oottiyo wode, taassi ootteeta.

  Etawu daafurobaa tawu daafureeta.

  Etawu oottobay taassi oottobaa.

  Etawu oottiyo wode, taassi ootteeta.”

 3. “Ha ta ishanttuura intte sabbakiyoogan,

  tawu ammanetti minnidi ootteeta.”

  Kawoy dorssatuyyo

  hagaadan yaagana:

  “Saˈaanne mer‘naa deˈuwaakka laattite.”

  (AZMAACHIYAA)

  “Eta maaddiyo wode, tana maaddeeta.

  Etawu oottiyo wode, taassi ootteeta.

  Etawu daafurobaa tawu daafureeta.

  Etawu oottobay taassi oottobaa.

  Etawu oottiyo wode, taassi ootteeta.”

(Lee. 19:17; Maa. 10:40-42; 2 Xim. 1:16, 17kka xeella.)