Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 145

Sabbakanawu Giigettiyoogaa

Sabbakanawu Giigettiyoogaa

Duuqqa:

(Ermmaasa 1:17)

 1. Nu denddoos.

  Saˈay wonttin

  Mishiraachuwaa yootanawu boos.

  Kareenne xuma,

  Iray buhaa doommees.

  Son xiskkana, woy uttiigana,

  danddayoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Loytti qoppin, giigettin, woossin,

  Hegee polettana;

  He ubbay nuna denttettanawu,

  Keehi koshshees.

  Yesuusi kiitanchaa azazees,

  Eti kaalettana.

  Laggeti nunaara doosona,

  Nu kunddokko.

 2. Ha yohuwaa

  Nu qoppikko,

  Ufayssan woppan daana.

  Yihooway nu siiquwaa

  Daafuraakka beˈees,

  Qassi i hegaa hassayiyoogaa;

  akeekoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Loytti qoppin, giigettin, woossin,

  Hegee polettana;

  He ubbay nuna denttettanawu,

  Keehi koshshees.

  Yesuusi kiitanchaa azazees,

  Eti kaalettana.

  Laggeti nunaara doosona,

  Nu kunddokko.

(Era. 11:4; Maa. 10:5, 7; Luq. 10:1; Tii. 2:14kka xeella.)