Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 144

Nu Yootiyoobay Eta Ashshees

Nu Yootiyoobay Eta Ashshees

Duuqqa:

(Hizqqeela 3:17-19)

 1. Nu Xoossay loˈˈo gi

  doorido wodee haˈˈa

  Yihoowa hanqqo gallassay

  yeennan siyiichona.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu yootiyoobay eta ashshees;

  Hegaadankka nu attoos.

  Eeno giidi siyay attees,

  Yootana bessees, ee koshshees;

  Ee koshshees.

 2. Yootana bessiyaabaa,

  nu ubba asawu yootoos.

  Xoossaara sigettanawu

  eta ubbaa shoobboos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu yootiyoobay eta ashshees;

  Hegaadankka nu attoos.

  Eeno giidi siyay attees,

  Yootana bessees, ee koshshees;

  Ee koshshees.

  (PINUWAA)

  Eesoti yootiyo kiita,

  Siyi, eridi, attona.

  Bashshaappe ashshiya tumaa;

  Nu yootana, tamaar’ssana.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu yootiyoobay eta ashshees;

  Hegaadankka nu attoos.

  Eeno giidi siyay attees,

  Yootana bessees, ee koshshees;

  Ee koshshees.

(2 Odi. 36:15; Isi. 61:2; Hiz. 33:6; 2 Tas. 1:8kka xeella.)