Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 142

Asa Ubbawu Mishiraachuwaa Yootiyoogaa

Asa Ubbawu Mishiraachuwaa Yootiyoogaa

Duuqqa:

(1 Ximootiyoosa 2:4)

 1. Xoossay asaa somˈˈo xeellennaagaa;

  Nuunikka a milatana koyoos.

  I asa ubbaa ashshana koyees;

  A asa gidana mala shoobbees.

  (AZMAACHIYAA)

  Heeray awanne gidin,

  Eta somˈˈuwaa xeellennan,

  Asa ubbawu Xoossaa qaalaa yootoos.

  Nu etawu qarettidi,

  A dabbo gidanaadan

  Ubba biittaa asawu hegaa yootoos.

 2. Awaanee oonee giidi qoppennan,

  Mish’raachuwaa yootiyoogaa nu aggokko.

  Yihooway eta wozanaabaa beˈees—

  Keehippe koshshiya waannabay hegaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Heeray awanne gidin,

  Eta somˈˈuwaa xeellennan,

  Asa ubbawu Xoossaa qaalaa yootoos.

  Nu etawu qarettidi,

  A dabbo gidanaadan

  Ubba biittaa asawu hegaa yootoos.

 3. Alamiyaa agganawu koyiya ubbaa

  Yihooway hammu giidi mokki ekkees.

  Hegaa erenna asawu nu odoos;

  He mish’raachuwaa asa ubbawu yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Heeray awanne gidin,

  Eta somˈˈuwaa xeellennan,

  Asa ubbawu Xoossaa qaalaa yootoos.

  Nu etawu qarettidi,

  A dabbo gidanaadan

  Ubba biittaa asawu hegaa yootoos.

(Yoh. 12:32; Oos. 10:34; 1 Xim. 4:10kka xeella.)