Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 141

Sarotettaa Dosiya Asata Koyiyoogaa

Sarotettaa Dosiya Asata Koyiyoogaa

Duuqqa:

(Luq. 10:6)

 1. Yesuusi ‘Mish’raachuwaa yootite’ giis.

  I baanay tullu giyo boniyan,

  Yihoowa qaalaa ubbawu yootiis.

  Xoossaa dorssata siiquwan tamaar’ssiis.

  Wonttan omarssan

  i yan ubbasaa bi koyiis.

  Nuuni soo biidi ogiyankka,

  Meto ubbay xayanaagaa

  Koyi demmiyo ubba asaassi yootoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saˈa ubban

  Saruwaa dosiya asata koyoos,

  Demmanaashin

  Atotettaa dosiya’saa koyoos,

  Tumaa ubbawu

  Minni yootoos.

 2. Wodee wurennan asawu yootana.

  Nu issi ura ashshanawu,

  Ubbawu yootanawu baaxetoos.

  Eta siiqiyo gishshawu zaari oychoos.

  Meqqa wozanay paxin,

  deˈoykka giigana.

  Ubba heeraa bi koyidi,

  Siyana koyiya’saa demmoos,

  Hegan ufayttidi harata koyoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Saˈa ubban

  Saruwaa dosiya asata koyoos,

  Demmanaashin

  Atotettaa dosiya’saa koyoos,

  Tumaa ubbawu

  Minni yootoos.

(Isi. 52:7; Maa. 28:19, 20; Luq. 8:1; Roo. 10:10kka xeella.)