Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

 Mazamure 137

Nuna Xalissa

Nuna Xalissa

Duuqqa:

(Oosuwaa 4:29)

 1. Nuuni Kawotettaabaa,

  Ne sunttaabaa yootiyoode,

  Nuna yedettiyaageeti,

  Yeellayiyaageeti daro.

  SHin asa yayyiyoogaappe,

  Niyo azazettana bessees.

  Ne ayyaanaa imma gi woossoos;

  Yihoowa siya nu woossiyoogaa.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu markkattishin xalissa;

  Yayyennaadan maadda.

  Asa ubbawu yootanaadan

  Xalana mala maadda

  Armmageedooni matiis,

  He gallassay yaanaashin,

  Nu markkattishin xalissa;

  Yaagi woossoos.

 2. Nuuni asaassi yayyiya,

  Baana gidiyoogaa eraasa.

  Neeni nuna maaddana

  Giido qaalaa ammanoos.

  Nuna yedettiya asaa,

  Manddiya asaa hayyanaa beˈa.

  Ne sunttaa xalan yootiyoode

  Genccanaadan nuna maadda.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu markkattishin xalissa;

  Yayyennaadan maadda.

  Asa ubbawu yootanaadan

  Xalana mala maadda

  Armmageedooni matiis,

  He gallassay yaanaashin,

  Nu markkattishin xalissa;

  Yaagi woossoos.

(1 Tas. 2:2; Ibr. 10:35kka xeella.)