Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo Yexxite—Ooratta Mazamuriyaa

Xoossaa Yihoowa sabbanawunne awu goynnanawu ooratta mazamureta yexxa. Muuziqaanne danttuwaa duuqqa; ha ufayssiyaa mazamureta yexxiyoogaa meezeta.

Kawotettay Eqqiis—Haa Yo!

Hagee Kiristoos Yesuusi haariyo Kawotettay eqqidoogaa eridi Xoossaa Yihoowa sabbiyo mazamure.

Nuna Xalissa

Yihoowa sunttaabaa markkattiyo wode i xalissanaadan nunaara issippe woossa.

Ne Sunttay Yihoowa

Yihoowa boncho sunttaa sabbada, i Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa gidiyoogaa eirssa.

Eti Minni Eqqanaadan Tamaarissite

Ammanettidi deˈanawu genccanaadan maaddana malanne Xoossaa Yihooway naagana mala woossiyo woosaa.

Aqinyetu Deˈuwaa

Yihoowa siiqiyo aggenna siiquwaa, qassi ufayssiya oosuwaaninne ne dosiyo deˈuwan ufayttiyoogaa qonccissa.

Sarotettaa Dosiya Asata Koyiyoogaa

Asaa siiqiyoogaanne Xoossaa alˈˈo dorssata minni koyiyoogaa bessiya, ufayssan yexxiyo minttettiya mazamuriyaa.

Asa Ubbawu Mishiraachuwaa Yootiyoogaa

Asa ubbay Xoossaa dabbo gidanaadan, Yihooway kehatettan mokkiyo gishshawunne nuunikka eta mokkanaadan oottiyo gishshawu mazamuriyan sabba.

Xuma Alamiyan Pooˈiya Pooˈuwaa

Xuman pooˈoy pooˈees, nu yootiyoobay woppissees.

Nu Yootiyoobay Eta Ashshees

Wodee deˈishin nuuni Xoossaa kiitaa sabbakana koshshees.

Sabbakanawu Giigettiyoogaa

Sooni xiskkiiddi takkana danddayoos; shin wolqqaa demmidi loˈˈo ayfiyaa ayfana danddayoos.

Hegaa Tawu Oottideta

Yesuusi ayyaanan tiyettida a ishantta nuuni siiqiyoogaanne eta maaddanawu oottiyo ubbabaa assi oottiyoobadan xeellees.

Dumma Deriyaa

Yihooway ayyaanan tiyettida ba naata siiqees; etikka i koyiyoobaa oottanawu dosoosona.

Ne Mexi Issi Naˈaa Immadasa

Aybippenne aadhiya imotawu Yihoowa galata. Hegee ubbawu hidootaa demissiyaaba.

Wozuwaa Gishshawu Galatiyoogaa

Siiqoy qonccido oge ubbaappe aadhiyaagee, Yesuusa yarshshuwaa; hegee nuuni Yihoowa merinawu galatanaadan oottiyaaba.

Minnidi Haggaaziyoogaa

Ufayssan Yihoowayyo haggaazana koyiyoogaa, i nena go’ettana koyiyo oge ubban bessa.

Xoossaa Naati Qoncciyoogaa

Yihooway Kiristtoosa ishantta saluwaa efin, eti a bagga gididi olettana wodiyaanne bantta woytuwaa demmana wodiyaa yeemotti naagoos.

Nu Wolqqaa, Nu Hidootaa, Nu Qatuwaa

Nu bolli gakkiya metoy nuuni hirgganaadan oottikkokka, Xoossay nuussi wolqqa, hidootanne qato gidana.

Nena Ufayssennee?

Siyana bessiya asawu yootanawu niyo danddayettida ubbabaa oottiyo wode ufayttikkii?

Nuuni Genccana Bessees

Metuwaa genccidi wurssettay gakkanawu Yihoowayyo ammanettidi oottanaadan maaddiya mazamuriyaa.