UTETTAA
Text
Image

(2 Ximootiyoosa 3:16, 17)

 1. 1. Pooˈissees; nu Xoossaa Qaalay,

  Kaalettees; ha xumasan.

  Ammanetti a kaallikko,

  A tumay laˈa kessana.

 2. 2. Ba qaalaa i nuussi immees,

  Koyiyoobaa an tamaar’ssees.

  Geeshsha Maxaafay denttettees,

  Tamaar’ssuwawu zuuqettawu maaddees.

 3. 3. Nu Xoossay immo ha qaalan,

  A siiquwaa nu erida.

  Galla galla nabbabiyoode,

  A Qaalay ogiyaa kaalettees.

(Qassi Maz. 119:105; Lee. 4:13 xeella.)