Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 96

Xoossaa Maxaafaa—Buquraa

Select an Audio Recording
Xoossaa Maxaafaa—Buquraa
UTETTAA
Text
Image

(Leemiso 2:1)

 1. 1. Ufayssan saro daana hidootaabaa,

  Daro sinttay diyo maxaafay yootees.

  An deˈiya qofaa wolqqay maalaaliyaaba;

  ‘Hayqqawu’ deˈuwaa, ‘qooqiyawu’ pooˈuwaa immees.

  He maxaafay Xoossaa Geeshsha Maxaafaa.

  Yihoowa ayyaanay asaa denttettin,

  Bantta Xoossaa keehippe siiqiyo gishshawu,

  A ayyaanaa kaalli xaafiisona.

 2. 2. Xoossay ubbabaa waati medhidaakko,

  Meretaabaa tumaa yootiisona.

  Bali baynna asay koyro diikkonne,

  Guyyeppe gannatee xayi bayiis.

  Issi kiitanchay Xoossaa eqettoogaa

  A haaruwaa toochoogaa yootiisona.

  Yaatin asaa nagaray daafan yeggiis,

  SHin Yihoowa xoonuwaa wodee matattiis.

 3.  3. Ufayttanaadan oottiya wodee gakkiis:

  Yihooway tiyi suntto Kawoy haarees.

  Mish’raachuwaa yootoos; he Kawotettaabaa

  Qassi markkattoos; yaana anjjuwaabaa.

  Ha ufayssiyaabay a qaalaa giddon dees;

  Ubbaassi giigida geeshsha gibray.

  An demmiyo saroy qoppanawu metiyaabaa;

  Ha alˈˈo minjjaa ubbay nabbabo.

(Qassi 2 Xim. 3:16; 2 PHe. 1:21 xeella.)