Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 95

Pooˈoy Gujji Gujji Bees

Select an Audio Recording
Pooˈoy Gujji Gujji Bees
UTETTAA
Text
Image

(Leemiso 4:18)

 1. 1. Akeekanawu koyiis; beni’ode asay,

  Masee nu waayiyaa xayssiyo ogiyaa.

  Xoossay Masee yaana giidi qonccissiis,

  Asaa ashshanawu i imettees.

  He wodee gakkin Masee haˈˈi haarees,

  I haariyoogee qoncci beettees.

  Hegaa eriyoogee keehi gita maata;

  Kiitanchatikka koyidobaa!

  (AZMAACHIYAA)

  Haˈˈi nu ogee keehi qoncciis;

  Gallassa pooˈuwan hemettoos.

  Xoossay qonccissiyoobaa beˈite;

  Nu tanggo ubban kaalettees.

 2. 2. Koshshiyo wodiyan nuussi qumaa immanawu,

  Nu Goday ba ashkkaraa sunttiis.

  Tumaa pooˈoy keehi qoncci qoncci biis,

  Nu wozanay dosiyooba gidiis.

  Nu ogee qoncciis, nu tohoykka minniis,

  Gallassa pooˈuwan hemettoos.

  Yihoowa galatoos; tuma ubbaa pulttuwaa,

  Nashshiiddi nu a ogiyan baana.

  (AZMAACHIYAA)

  Haˈˈi nu ogee keehi qoncciis;

  Gallassa pooˈuwan hemettoos.

  Xoossay qonccissiyoobaa beˈite;

  Nu tanggo ubban kaalettees.

(Qassi Roo. 8:22; 1 Qor. 2:10; 1 PHe. 1:12 xeella.)