Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 81

Aqinyetu Deˈuwaa

Select an Audio Recording
Aqinyetu Deˈuwaa
UTETTAA
Text
Image

(Eranchchaa 11:6)

 1. 1. Maallado xalqqeekka kiyennan deˈishin,

  Xiskkuwaappe denddidi,

  woossinne nu haggaazuwaa doommoos.

  Nunaara gayttiya’saa pashkki gi sarotoos.

  Issoy issoy siyees,

  haray siyenna shin yan takkoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu Yihoowawu diyo gishshawu,

  He deˈuwaa doorida.

  I oottite giyo ubbaa oottoos.

  Awaxxin bukkinkka,

  Nu he oosuwan genccoos.

  Ubbatoo a siiqiyoogaa hegan qonccissoos.

 2. 2. Omarssi qammiyoode daafuriyoogee qoncce,

  SHin keehi ufayttoos,

  nu wozanay poocu gin woossoos.

  He deˈuwaa dosidi wozanappe oottoos.

  Yihooway nuna anjjees,

  hegawu ubbatoo a galatoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nu Yihoowawu diyo gishshawu,

  He deˈuwaa doorida.

  I oottite giyo ubbaa oottoos.

  Awaxxin bukkinkka,

  Nu he oosuwan genccoos.

  Ubbatoo a siiqiyoogaa hegan qonccissoos.

(Qassi Yaas. 24:15; Maz. 92:2; Roo. 14:8 xeella.)