Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 75

“Hekko, Tana Kiitta”

Select an Audio Recording
“Hekko, Tana Kiitta”
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 6:8)

 1. 1. Asay Xoossaa geeshsha sunttaa

  Daro kawushshees, cayees, borees.

  Xoossaa laafa woy iita gees.

  Eeyya asi, “Xoossay baa” gees.

  A sunttaa geeshshanay oonee?

  A sabbi yexxanay oonee?

  (AZMAACHIYAA 1)

  ‘Godawu, hekko! Tana kiitta.

  Ammanettada sabbana.

  Godawu, hegaa mala bonchoy baa.

  Hekko! Tana kiittikkii.’

 2. 2. Asay yayyenna Xoossaassi

  Eesotenna gees; a cayees.

  Bagga asay eeqawu goynnees;

  Bagga’say Qeesaarawu goynnees.

  Yaana wurssetta olaabaa

  Iita’sawu yootanay oonee?

   (AZMAACHIYAA 2)

  ‘Godawu, hekko! Tana kiitta!

  Xalan ta akeekissana.

  Godawu, hegaa mala bonchoy baa.

  Hekko! Tana kiittikkii.’

 3. 3. Iitatettay haˈˈi dariis;

  Ashkketi kayyottoosona.

  Sarotettaa immiya tumaa

  Suure asay keehi koyees.

  Xillotettaa koyanaadan

  Ashkketa maaddanay oonee?

  (AZMAACHIYAA 3)

  ‘Godawu, hekko! Tana kiitta!

  Danddayan ta tamaar’ssana.

  Godawu, hegaa mala bonchoy baa.

  Hekko! Tana kiittikkii.’

(Qassi Maz. 10:4; Hiz. 9:4 xeella.)