UTETTAA
Text
Image

(Yuu7eela 2:7)

 1. 1. Nuuni Yihoowa olancha,

  A Naˈaa kaalloos.

  Seexaanay morkkikkokka,

  Salppiyan issippe boos.

  Awu ammanetti oottoos,

  Ubbawu markkattoos;

  Aynnekka yayyokko

  Murttidi deˈoos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni Yihoowa olancha;

  A Naˈaa kaalloos,

  Ufayssan awaajjoos,

  “Xoossay kawotiis.”

 2. 2. Nuuni Yihoowawu haggaazoos,

  A dorssaa koyoos,

  Bayi xayida dorssaa,

  Azzani yeekkiyaagaa.

  Hegeeta demmi mizoos

  Zaaretti oychoos;

  SHiiquwaa shiiqanaadan

  Ubbatoo shoobboos.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni Yihoowa olancha;

  A Naˈaa kaalloos,

  Ufayssan awaajjoos,

  “Xoossay kawotiis.”

 3.  3. Nuuni Yihoowa olancha,

  Yesuusa kaalloos,

  Olawu loytti gixxida,

  Ubbay minni daana.

  Naagettana koshshinkka,

  Suure deˈana.

  Qohoy gakkiyo wode,

  Tuman eqqana.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni Yihoowa olancha;

  A Naˈaa kaalloos,

  Ufayssan awaajjoos,

  “Xoossay kawotiis.”

(Qassi Efi. 6:11, 14; Pili. 1:7; Pilm. 2 xeella.)