Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 70

Siyana Bessiyaageeta Koyite

Select an Audio Recording
Siyana Bessiyaageeta Koyite
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 10:11-15)

 1. 1. Kawotettaabaa tumaa tamaar’ssiyoogan,

  Goday bessiis oottiyo ogiyaa,

  Koyite giis, siyana bessiya asaa,

  Baassi koshshiyaabaa eriya asaa.

  So asawu saroy gido gi sarotin,

  Amara’say saruwaa ekkana.

  SHin zokkuwaa zaari siyennan ixxiyoode,

  Tohuwaappe baanaa qucci biite.

 2. 2. Inttena mokkiya ubbay akka mokkees,

  Ba wozanaa dooyi siyees.

  Eti mer’nawu daanawu amottiyo gishshawu,

  Oosuwaa inttenaara oottana.

  Ay haasayanee giidi hirggoppite,

  Yootiyooban ubban Yihooway maaddees.

  Ufayssiya loˈˈo qaalan haasayiyoogee

  Ashkke asaa keehi ufayssees.

(Qassi Oos. 13:48; 16:14; Qol. 4:6 xeella.)