Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 68

Kawotettaa Zerettaa Zeriyoogaa

Select an Audio Recording
Kawotettaa Zerettaa Zeriyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 13:4-8)

 1. 1. Nu Godaa oosuwaa oottoos; haa ya;

  A azazuwaa siya ootta.

  I minttetteesinne kaalettees;

  Appe tamaara; niyo qonccees.

  Wozanan zerin gelida tumay

  Suure asaa giddon diccees.

  Neeyyo hana keenaa loyttada ootta

  Oottanaadan niyo imettabaa.

 2. 2. Nebankka qonccana danddayees

  Ne oosoy demissiyo ayfee.

  Tumaa eri siiqana mala

  Ne maadoy asawu koshshiyaaba.

  Banttana gakkana yedetaanne

  Siriyaa xoonanaadan maadda.

  Tumay eta giddon dicciyoogee nena

  Ufayssan ilili giissana.

(Qassi Maa. 13:19-23; 22:37 xeella.)