Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

KESUWAA

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 65

Sinttawu Biite!

Select an Audio Recording
Sinttawu Biite!
UTETTAA
Text
Image

(Ibraawe 6:1)

 1. 1. Wozannaamitenne qa sinttawu biite!

  Ubbay beˈanaadan tumaa pooˈuwaa gujjite.

  Haggaazuwan minnanawu murtti oottite;

  Xoossay hegaa anjjana.

  Haggaazoy nu ubbawu imettiis.

  Yesuusikka he oosuwaa oottiis.

  Geeshshatettan minni eqqidi daanawu,

  Yihoowa mintti woossite.

 2. 2. Xali markkattite, minni oottite!

  Mish’raachoy mer’naagaa, hegaa ubbawu yootite.

  Sooppe soo biidi intte yootiyo wode,

  Xoossaa Yihoowa sabbite.

  Yashissikkonne, nu morkketi,

  Ubbaassi yayyennan yootite.

  ‘Xoossaa Kawotettay eqqiis’ yaagite.

  Tumaabaa tamaar’ssite.

 3.  3. Zaaretti maaddite, qa sinttawu biite,

  Daro oosoy deˈees,

  intte eraa gujjite.

  Ubbatoo kaallite, Xoossaa ayyaanaa.

  Yihoowa ufayssan diite.

  Qaalaa yootiyo asaa siiqite.

  Kaalli oychidi denttettite.

  Dicci laamettana mala maaddite,

  Yaatin tumay pooˈana.

(Qassi Pili. 1:27; 3:16; Ibr. 10:39 xeella.)