Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 63

Nuuni Yihoowa Markka!

Select an Audio Recording
Nuuni Yihoowa Markka!
UTETTAA
Text
Image

(Isiyaasa 43:10-12)

 1. 1. Asay eeqata medhees;

  Tumu Xoossaa erenna.

  I ubbaa Danddayees,

  Hegaa qonccissiis.

  Sinttappe hananabaa

  Eeqati erokkona.

  Eti Xoossa gidenna gishshawu,

  Goynniya asaa goˈˈokkona.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni Yihoowa Markkata.

  Yayyennan hegaa yootoos.

  Xoossay tumu hiraagaa yootees;

  I giyo ubbay polettees.

 2. 2. Xoossaa sunttaa awaajjoos;

  A bonchuwaakka markkattoos.

  A Kawotettaabaa,

  Xalan sabbakoos.

  Tumay laˈa kessiyoogaa

  Harata akeekissoos.

  Eti minniyoode Xoossaa bonchuwawu,

  Xoqqu oottidi yexxana.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni Yihoowa Markkata.

  Yayyennan hegaa yootoos.

  Xoossay tumu hiraagaa yootees;

  I giyo ubbay polettees.

 3.  3. Markkattin Xoossaa sunttay,

  Bonchetteesinne geeyees.

  Xoossaa sunttaa boriya,

  Iitata seerees.

  Xoossaakko simmiya asawu,

  Nagaraa atto giissees.

  Xoossawu aqiyay ufayssaa woppaa,

  Qassi mer’naa deˈuwaa demmees.

  (AZMAACHIYAA)

  Nuuni Yihoowa Markkata.

  Yayyennan hegaa yootoos.

  Xoossay tumu hiraagaa yootees;

  I giyo ubbay polettees.

(Qassi Isi. 37:19; 55:11; Hiz. 3:19 xeella.)