Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 55

Etawu Yayyoppite!

Select an Audio Recording
Etawu Yayyoppite!
UTETTAA
Text
Image

(Maatiyoosa 10:28)

 1. 1. Ta asawu sinttawu sugite;

  Mish’raachuwaa awaajjite.

  Nu morkkiyawu yayyoppite.

  Kawotida ta Naˈay,

  Yesuusi morkkiyaa oloogaa,

  Tumaa siiqiya’say ero.

  Matan Dabloosi qashettees;

  I qohiyo ubbay shemppees.

  (AZMAACHIYAA)

  Eti manddin yashissinkka,

  Siiqotoo, yayyoppite.

  Tawu ammanetti oottiyaagaa

  Naagana ta ayfiyaadan.

 2. 2. Intte morkkee darikkokka,

  Eti manddin ixxinkka,

  Cimmanawu, balettanawu,

  Sabbiyaaba gidikkokka.

  Ta asatoo yayyoppite;

  Etakka yedetaakka,

  Taani taageeta naagana;

  Xoonana gakkanaashin.

  (AZMAACHIYAA)

  Eti manddin yashissinkka,

  Siiqotoo, yayyoppite.

  Tawu ammanetti oottiyaagaa

  Naagana ta ayfiyaadan.

 3.  3. Dogiis giidi yayyoppite;

  Ta inttessi gonddalle.

  Olan intte hayqqinkka,

  Hayquwaappe ta denttana.

  SHemppuwaa gidennan ashuwaa

  Woriya asaa yayyoppite.

  Tawu ammanetti polite;

  Intte anjjuwaa demmana!

  (AZMAACHIYAA)

  Eti manddin yashissinkka,

  Siiqotoo, yayyoppite.

  Tawu ammanetti oottiyaagaa

  Naagana ta ayfiyaadan.

(Qassi Zaa. 32:10; Nah. 4:14; Maz. 59:1; 83:2, 3 xeella.)