Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 MAZAMURE 52

Nu Huuphiyaa Geppiyoogaa

Select an Audio Recording
Nu Huuphiyaa Geppiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Ibraawe 10:7, 9)

 1. 1. Yihooway maalaaliya ubbabaa,

  I medhido gishshawu.

  Saloynne saˈaykka abaa;

  A kushee medhobaa.

  Deˈo shemppuwaa ubbawu immiis;

  Galatay awu bessees,

  Sabay, goynoy, nashoy awu bessees,

  Hegaa ubbawu qonccissiis.

 2. 2. Xoossaa Naˈay xammaqettiis;

  Xillobaa polanawu.

  ‘Ne sheniyaa polanawu yaas’ giis;

  Xoossaa mintti woossiis.

  Xoossay tiyo Naˈa gidi,

  Haattaappe kiyidi,

  Xoossawu azazettiyaagee yaagiis:

  ‘Taawawu ne shenee hano.’

 3. 3. Yihoowa ne sunttaa sabbanawu

  Ne sintti shiiqida.

  Nuna kawushshidi kaddidi,

  Nu huuphiyaa geppida.

  Alˈˈobaa qanxxa ne Naˈaa,

  Nuuyyo immadasa.

  Hagaappe simmin nuussi dookko;

  Nu din hayqqinkka nebaa.

(Qassi Maa. 16:24; Mar. 8:34; Luq. 9:23 xeella.)