Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Yihoowayyo ‘Ufayssan Yexxite’

 MAZAMURE 48

Ubbatoo Yihoowaara Hemettiyoogaa

Select an Audio Recording
Ubbatoo Yihoowaara Hemettiyoogaa
UTETTAA
Text
Image

(Mikiyaasa 6:8)

 1. 1. Ubbatoo siiqo Aawaara

  Ashkketettan issippe baana.

  A ogiyaa koyiya ubba’say

  A aaro kehatettaa demmees!

  A kushiyaa oyqqana mala

  Xoossay shoobbees ubba’saa.

  Simi nuna awu geppida;

  Yihoowa xallawu haggaazana.

 2. 2. Seexaanay hanqqetto wodiyan,

  Wurssettay keehi mato gishshawu,

  Yashshaa maashanaadan oottiya

  Yedetay nuna ubbaa gakkees.

  SHin Yihooway ubbakka naagees;

  Mer’nawu awu oottanaadan,

  Akko shiiqi daanawu koyoos.

  A siiqoos; wora simmokko.

 3. 3. Woosaa siyidi zaariyoogan,

  Ayyaanaanne Qaalaa baggaara,

  Gubaaˈe shiiquwaa baggaara,

  Xoossay ba asaa ubbaa maaddees.

  Aara biyoode Yihooway nuna,

  Suure ogiyan kaalettees,

  Nuna kawushshi hemettanawu,

  Ammanettanaadan maaddees.

(Qassi Doo. 5:24; 6:9; 1 Kaw. 2:3, 4 xeella.)